Home

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จาก คณะกรรมการการพิจารณาศักยภาพ ความพร้อมการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันต้อนรับ คณะกรรมการการพิจารณาศักยภาพ ความพร้อมการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ อนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมอินทผาลัม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันตรวจประเมินความพร้อมของหน่วยบ่งเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแห่งใหม่

ภาพกิจกรรมทั้งหมดbullet m3 09acf