เครือข่าย UBI

1. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคเหนือตอนบน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

2. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

3. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

4. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

5. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคกลางตอนบน(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

6. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคกลางตอนล่าง(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

7. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคใต้ตอนล่าง (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

8. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคตะวันออก(มหาวิทยาลัยบูรพา)

9. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

pcru-crop 00fcd 6e9aa1743240 10152189502498850 393431712 n logoubi_40e99.jpg logoRD55 96630 photo 80aef file 1382642519 ef7fc logo smce cc785

go to top