เนื้อหา

การประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 58 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รศ.ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ใด้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างประกาศข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ การพิจารณาแผนประกอบการของผู้ประกอบการรายใหม่ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรมทั้งหมด bullet m3 09acf