เนื้อหา

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

 

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผศ.ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ได้จัดการประชุมชีแจงการดำเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยได้เชิญนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ เพื่อร่วมรับฝังรายละเอียดการบ่มเพาะวิสาหกิจ และการดำเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อจะได้เข้าใจภารกิจของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และสามารถประชาสัมพันธ์การบ่มเพาะวิสาหกิจให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรได้ถูกต้อง ต่อไป

ภาพกิจกรรมทั้งหมด bullet m3 09acf

pcru-crop 00fcd 6e9aa1743240 10152189502498850 393431712 n logoubi_40e99.jpg logoRD55 96630 photo 80aef file 1382642519 ef7fc logo smce cc785

go to top