วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
(Phetchabun Rajabhat Journal)

ISSN 0859-8185 (Print)
ISSN 2821-9988 (Online)

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ, กานต์มณี ไวยครุฑ

สุพล เพ็ชรบัว, นิติพันธ์ บุตรฉุย, ฤทัยวรรณ มีบ้านหลวง

ปรมะ แก้วพวง

บุญส่ง กวยเงิน

วิธวรรธน์ สีชื่น

พัชรมัย ไสลภูมิ

ploypat konbang, Sunatcha Chaowai

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559