วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
(Phetchabun Rajabhat Journal)

ISSN 0859-8185 (Print)
ISSN 2821-9988 (Online)

วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

ชิเนนนท์ พวงพันธ์, คมกฤษ จิตแก้ว

อภิชาต สุวรรณชื่น, สุภาพร บางใบ, ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร, จิตราทิพย์ บุญพิทักษ์

ธีรภัทร นาหนองตูม, ประวิทย์ สิมมาทัน, ทรงศักดิ์ สองสนิท

สุณัฐชา เชาว์ไว, พรรณี โรจนเบญจกุล, พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ, จตุพร อุ่นประเสริฐสุข, ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์, ศศิเพ็ญ ครุธชั่งทอง, จิรวัฒน์ สุดสวาท, ปริญญา สีม่วง

เมธิชา ฮวดเส็ง, จุไรศิริ ชูรักษ์, ปรีดา เบ็ญคาร

กิ่งแก้ว แจ้งสวัสดิ์, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ, ธัญญะ พรหมศร, นงนุช บุญแจ้ง

สรวงพร กุศลส่ง, เบญญาภา นาขัน

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566

ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559