วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
(Phetchabun Rajabhat Journal)

ISSN 0859-8185 (Print)
ISSN 2821-9988 (Online)

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

สิริมาส หมื่นสาย, สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา

ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว

นัทธ์หทัย เถาตระกูล, ภัทรพรรณ วรรณลักษณ์

สุพล เพ็ชรบัว, นิติพันธ์ บุตรฉุย

กมล บุญเขต, กุลิสรา ปองเพียร

ราตรี เงางาม, วิไลลักษณ์ นิวาสวัฒน์

ธีรศิลป์ กันธา, อังคณา ตาเสนา

บุญส่ง กวยเงิน

รวงทอง ถาพันธุ์, พิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์, ทินกร พูลพุฒ

พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์, พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559