เรียกดูดัชนีของผู้เขียน

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ทั้งหมด

.

., พระครูปลัดเถรานุวัตร
., พระศรีรัตนมุนี

K

Krishna, B.Yamuna

P

Punto, Suvimon

กงเพชร, ชวลิต, สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลิ่นกุหลาบ, โพโรจน์, อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.,ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลิ่นจันทร์, อัจฉรา
กล่อมอิ่ม, กมลฉัตร, หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
กันหา, มัลลิกา
กันแจ่ม, เผด็จการ, อาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ E-mail: p_kancham@hotmail.com โทร. 0817648425
กิตติกรณิศ, โชติกา
กินูญ, ชูใจ
กุศลส่ง, สรวงพร
กุศลส่ง, สรวงพร, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขาวพราย, อาทิตยา, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขุนสิงห์สกุล, สุภัทธนีย์
ข้องรอด, ณัฐแก้ว
ข้องรอด, ณัฐแก้ว, สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (Thailand)

คงดี, ศรีอาภา
คงทอง, อุษา
คงทอง, อุษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
คงทอง, อุษา, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
คงโต, นเรศ, สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คล้ายแก้ว, ณปภัช
คำเที่ยง, ธนพนธ์, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คำโฉม, ขวัญลักษณ์, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คุณดิลกพจน์, ปฏิวัติ
คุ้มนก, ชนิกานต์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คูณมี, จรูญ, อาจารย์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
คูณแก้ว, อนุวัติ
คูณแก้ว, อนุวัติ, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพขรบูรณ์
คูณแก้ว, อนุวัติ (Thailand)
ค่ายหนองสวง, สุรภีร์

งามมีฤทธิ์, ณัฐกฤตา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จันตะนี, เมธารัตน์, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จันทรสมบัติ, สมยศ
จันทร์มังกร, นิคม
จันทร์วิภาค, สุวรรณี, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
จันทร์สุข, ชวนนท์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
จันทร์สุข, นฤมล, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
จันทร์อินทร์, อรพรรณ, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย e-mail : oraphan.chanin@gmail.com โทร. 08-4689-1725
จันทร์แก้ว, เบญจวรรณ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จันทึก, ธีระวัฒน์, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จำนวน, ชนกพร, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จำเกิด, ดารารัตน์
จิตคำ, พิณัฏฐิณีย์, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จินดา, พวงแก้ว, สาขาวิชายุทศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จิรชัยเชาวนนท์, ชลัยรัตน์
จุลรัตน์, พาสนา
จุโฑปะมา, ศิราณี

ฉลวยศรี, มณฑิรา, นักศึกษาปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ฉายกี่, พรทิพย์
ฉิมนาค, วณิชญา, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ฉิมพลีนภานนท์, อมรรัตน์
ฉุยจอหอ, พรศักดิ์

ชนะวรรษ, ปฤษณา, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชมภู, ชัยรัตน์
ชมภู, สนธยา
ชลามาตย์, มธุรส, ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชวาลเสนีย์, ไกรวุฒิ
ชัยพิบูลย์, สมเกียรติ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชาญจึงถาวร, น้ำเพชร
ชาญสูงเนิน, สุชิน, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 E-mail : suchin-chan@hotmail.com โทร. 083-2119929
ชาวสวนศรีเจริญ, กรรณิกา เรืองเดช
ชาวสวนศรีเจริญ, ไพบูลย์
ชิดชอบ, ทำนอง
ชุมแสง, จันทร์เพ็ญ
ชูตระกูล, ธวัชชัย
ชูตระกูล, รัติญา
ชูมณี, เสาวภา
ชูสาย, สุภาพร

ณ วิเชียร, ศจีมาศ
ณัฏฐากรกุล, จารึก, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ณัฏฐากรกุล, ประวิชญา, คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ e-mail : prnuttha@gmail.com โทร. 08-5000-8869

ดีปู่, สรรฤดี

ตระกูล, ชาลี, สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตรีนันทรัตน์, ทัสนันทน์
ตั้งจิตเจริญเลิศ, ธเนศ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร e-mail : Thanet@pnru.ac.th
ตั้งวรรณวิทย์, ทัศนีย์, โทร. 0-2809-0823-27 248 ซอยเพชรเกษม110 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
ตั้งวรรณวิทย์, ศักดิ์ชาย

ถิระธรรมสรณ์, สุทธิสินี

ทนุกิจ, วิศาธร, อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง e-mail : wisathorn3229@gmail.com โทร. 08-9838-2060
ทรงฤทธิ์, นรุตต์, สาขาการบริหารการพัฒนาองค์การ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ทศานนท์, ธนาพร
ทองมาดี, สมปอง
ทองสว่าง, บุญรอด
ทองแก้ว, ฐิติวัจน์, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทะรังศรี, ปุณณดา, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ทัพธานี, สมบัติ
ทาเอี๊ยะ, ปรวี
ท้าวเงิน, สำราญ

ธรรมมา, เด่นณรงศ์, นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ E-mail : dan_3946@hotmail.com
ธรรมมิกพงษ์, สุรีย์พร
ธีรพงษ์พัฒนา, ประเด็จ

นนทะโชติ, ภีรวัฒน์, อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นวลกำแหง, สุชิรา
นาขวา, อรรถพล, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก E-mail : Auttpoln@gmail.com โทร. 055-267106 , 086-1944121
นาขวา, อรรถพล, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก E-mail : Auttpoln@gmail.com โทร. 055-267106, 086-1944121
นาคนาม, สรียากรณ์, สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นาคภิบาล, ภิญญาพัชญ์
นาคะกุล, ชาตรี, กลุ่มสาขาวิชาวิจัยและการประเมินผลการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ e-mail : cnakagul2556@hotmail.com
นาคะกุล, ชาตรี, กลุ่มสาขาวิชาวิจัยและการประเมินผลการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ e-mail : cnakagul2556@hotmail.com
นามบุรี, ศิริชัย
นิตย์สุวัฒน์, สุพจน์
นิยมญาติ, อรพิน
นิยมเพ็ง, เสกสรร, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นิลกลัด, เทวินทร์
นิ่มนวล, ชุติมา, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บัวขาว, สุบัน, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
บัวพันธ์, รัชนู
บัวเปรม, พิศุทธิ์, สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ E-mail : pisut2009@hotmail.com โทร. 081-371-6611
บุญธรรม, นลินี
บุญพงษ์, นพปฎล, สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บุญมาก, สถาปนา, สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บุญมาทัน, แขก, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ e-mail : Khak.bo@hotmail.com. โทร. 09-8748-0085
บุญเติม, คำภาสน์
บุญเติม, อาภาพร
บุญเรือง, สุรกฤษฏิ์, สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บุตรพรหม, อรณิชา, คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว e-mail : oranicha@buu.ac.th โทร. 08-6231-3474
บุตรสาคร, สมศักดิ์
บุ้งจันทร์, ณัฐวุฒิ
บูรณโชคไพศาล, กฤติกา

ปทุมมาศ, ศิริวรางค์
ประกอบธัญญะศิริ, รณัชกาญจณ์
ประชานันท์, นวมินทร์
ประดิษฐ์สถาพร, สุริยา, สาขาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ e-mail : tee_suriya5@hotmail.com โทร. 08-6700-9049
ประมวล, วันวิสา
ประไชโย, อรอินทุ์
ปราการเจริญ, สมชาย
ปราเมต, สาริสา
ปลั่งกลาง, ลำยอง, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปลื้มสำราญ, ธาวุฒิ
ปองเพียง, วิไลพร
ปองเพียร, วิไลพร
ปัญญานุวัฒน์, อนุรักษ์
ปัญญุเบกษา, นรบดี, หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ปาทาน, อัคกะบัทคาน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปานปราณีเจริญ, ศศิกานต์
ปานเงิน, เสรี
ปาพันธ์, ภัชชา
ปินตาคำ, กาญจนา, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปินตามูล, ดวงใจ
ปิ่นพิทักษ์, มนัสนันท์
ปิ่นเพชร, ยลลดา

ผกามาศ, วิภาวดี
ผลสารัมย์, พันธ์ศักดิ์, อาจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พงศฑัต, สุรพล
พงษ์สุวรรณ์, ลักษณ์คณา
พรหมประเสริฐ, ปิยะนุช
พลราชม, จักรกฤษณ์
พัชรพงศ์พรรณ, เบญจวรรณ
พันธ์แอ, ดารุณี, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี e-mail : darunee779@hotmail.co.th โทร. 08-4733-9859
พานทองวิริยะกุล, เอื้อนจิต, สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พิญญาพงษ์, จักรกฤษณ์
พิมเสน, สุดารัตน์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พึ่งศิริ, สนธยา
พุฒตาลดง, ปฏิมา
พูนวิวัฒน์, น้ำผึ้ง

ฟองสมุทร์, ธนวิทย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ฟันเฟื่องฟู, วารินท์พร, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ภูวพัฒนะพันธุ์, รัชนี
ภู่อมรรัตน์, ชนิตา, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มณีศรีขำ, ทศวร
มนต์ไธสงค์, กนกลักษณ์, สาขาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย e-mail : kanokluk_fern@hotmail.com โทร. 08-3666-2249
มหาราช, วัฒนา, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มังคลารัตนศรี, ชะหน่าย
มั่นคง, ภาณุสิทธ์
มั่นคง, ภาณุสิทธ์, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสาร
มิ่งฉาย, เจษฎา
มูลศรี, กฤษติญา
มูลเดช, แขก
มูลเดช, แขก (Thailand)

ยศอาจ, ธนัญชัย
ยังดี, ณัฐกฤตา
ยุภาศ, ยุพาพร, สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ยูงทอง, กฤษฎากรณ์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ย่ำเที่ยง, พัชรี, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ e -mail : ipepb54@hotmail.co.th โทร. 08-1534-2397

รอดพรม, เพ็ญศรี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
ระชะตะ, มานิสา, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รักษมาตย์, วันนิศา, วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก, กระทรวงสาธารณสุข
รัตนพาหิระ, ณัฐธยาน์
รัตนวิชัย, เรวัต
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร, กองบรรณาธิการ
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร, กองบรรณาธิการ (Thailand)
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร, กองบรรณาธิการ, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร, บทบรรณาธิการ
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร, บรรณาธิการ
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร, บรรณาธิการ (Thailand)
ริยะขัน, พึงรัก, สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รู้แผน, พรเทพ, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ฤกษ์หร่าย, ดิเรก
ฤกษ์หร่าย, ดิเรก (Thailand)

ลพโภชน์, วิยะดา, ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ 66/8-9 ถนนเทพาพัฒนา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
ลือชา, ธิดารักษ์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วงค์คำจันทร์, สุภาวรรณ
วงค์คำจันทร์, สุภาวรรณ, สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วงค์คำจันทร์, สุภาวรรณ์
วงค์คำจันทร์, สุภาวรรณ์, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วงค์แสน, นริสา, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
วงศ์สุรินทร์, สายัณห์, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วงศ์อุต, นารินจง, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วงศ์อุต, นารินจง, คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วรรณศรี, สุวิทย์
วรวัฒนะปริญญา, ศักร์ระภีร์, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วรวิทย์รัตนกุล, เกียรติศักดิ์
วังคะฮาต, อภิรดี
วันชัย, สนธยา
วันแต่ง, ธรรม์ณชาติ
วิภาจักษณกุล, วิไลวรรณ
วิเศษรัมย์, กอบกาญจน์
วิเศษรัมย์, กอบกาญจน์, E-mail : hellokobkan@hotmail.com โทร. 081-911-8760
วิเศษรัมย์, กอบกาญจน์, สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วิเศษแก้ว, พูนศักดิ์, นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

ศรีนวล, ขนิษฐา
ศรีบุญทิพย์, นิรันตา
ศรีบุญเรือง, นฤมล
ศรีประเสริฐ, เพียงพิศ, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช e-mail : sriprasert73@gmail.com โทร. 08-9973-5043
ศรีพูล, สมชาย
ศรีม่วง, สุนันทา, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ศรีละออ, จักรกฤช, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม e-mail : chakkrit@psru.ac.th โทร. 08-3412-3332
ศรีวิทยา, สุรพล, หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ศรีสุวรมาศ, เบญจพร
ศรีหล้า, พิสมัย, นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
ศรีเทพ, สุวภางค์
ศรีเมือง, วรชัย
ศรีเหรัญ, บุญเรือง
ศรีเหรัญ, บุญเรือง, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ศิรมณีรัตน์, อิศรา, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศุกรนันทน์, ชูศักดิ์
ศุภรากรสกุล, หยาดพิรุณ

สงวนรัตน์, สุวัทนา
สงวนใจ, สุเมธ
สนามชัยสกุล, จินตนา
สมประสงค์, นรา
สมศักดิ์, รักชนก
สมศักดิ์, รักชนก (Thailand)
สอนตัว, จันทร์เพ็ญ
สอยจำปา, สนธยา
สังข์แก้ว, พิมพ์ชนก, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สังข์แก้ว, เพ็ญจันทร์
สังโยคะ, สุขสมาน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สายคำหน่อ, เอ็ม, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สายพัฒนะ, กิตติยาณี, คณะบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา e-mail : kittiyanee_sai@hotmail.com โทร. 0-8129-15760
สายพัฒนะ, อุทัยวรรณ
สายแก้ว, วรรณา
สายแก้ว, วุฒิกร
สาระไกร, พงษ์เทพ, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ e-mail : pongthep_s@hotmail.com โทร. 09-0206-2480
สิรสุนทร, พัชรินทร์, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สีชมพู, สมปอง
สีชื่น, วิธวรรธน์, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สุขสกุล, ชาญชัย
สุขอนันต์, ปิยะวัฒน์, คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุคนธสิงห์, ปุณฑริกา, สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สุคนธสิงห์, ปุณฑริกา, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สุตเศวต, นลินี
สุทธิกุล, วิรัญญา, คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สุธงษา, ยุภา
สุนทรศารทูล, แขขวัญ
สุนทรเภสัช, ปองปรารถน์
สุรชาตรี, ชนวีร์, กระทรวงสาธารณสุข
สุวรรณิน, วงศ์ธีรา
สุวิทยารัตน์, กาญจน์กมล

หงส์วิเศษ, สุณี, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
หมายมั่น, ปเนต, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต e-mail : panate_maimun@hotmail.com โทร. 08-7719-9455
หอมดอก, วีระชัย, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ e-mail : veerachai_piak21@hotmail.com โทร. 08-6190-0586
หัตถมาศ, อนงค์พรรณ
หุ่นสุวรรณ, กัญณภัทร

องอาจ, นิสิต
องอาจ, นิสิต (Thailand)
อนุกูลวัฒนา, ขวัญจิตต์
อนุกูลวัฒนา, ขวัญจิตต์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุสรณ์พาณิชกุล, ฐากูร
อนุสรณ์พาณิชกุล, ฐากูร (Thailand)
อนุสรณ์พาณิชกุล, ฐากูร, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อรัญวงศ์, เรขา, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อักษรกาญจน์, สุรีรัตน์, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี e-mail : amenjoynow@hotmail.com โทร : 08-6948-0716
อัมพานนท์, กานต์
อัศวพชระ, กัญญาภัทร, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจแก้ว, จุไรรัตน์, ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อำพันสุโข, สุวภัทร, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย e-mail : modtanoy3042@hotmail.com โทร. 08-6338-8788
อินทรสุข, เครือวัลย์
อินทร์แก้ว, ชาญวิทยายุทธ์, งานการกีฬา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 อาคารอำนวย ยศสุข ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 E-mail : charnwittayayout@gmail.com Tel. 081-9926-429
อินทุวงศ์, กันต์
อินฟ้าแสง, อนุพงษ์, โทร. 0-2809-0823-27 248 ซอยเพชรเกษม110 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
อุดมพิทยาสรรพ์, เจษฎา, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง, กระทรวงสาธารณสุข
อุตมอ่าง, ศันสนีย์
อุทัยดา, ตรีชฎา
อุ่นทะยา, โสภี
อเนกสุข, สมโภชน์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อ่อนเชด, พัชรมณฑ์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อ่างคำ, จรัญญา

เกตุมณีชัยรัตน์, หทัยรัตน์, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เกตุมณีชัยรัตน์, หทัยรัตน์, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เกตุแก้ว, นริศรา
เกศธนากร, พาที
เกศาอาด, บูรณา
เกศาอาด, เกรียงไกร
เกิดธรรม, ชาตรี
เกิดธรรม, ชาตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
เคณาภูมิ, สัญญา
เคณาภูมิ, สัญญา (Thailand)
เงางาม, ราตรี, สาขาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ e-mail : rt_ng@hotmil.com โทร. 09-5306-4441
เจริญวัฒธนากุล, ณัฏฐกันย์, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เจริญเวชรักษ์, ปิยะ
เชื้อเมืองพาน, วิจาริณี
เดชณุกูล, เรืองศักดิ์
เดชสุภา, ธวัศชา
เต๊ะอุ่ย, กฤษศาสตร์
เถาว์โท, สุนิดา
เถื่อนสุข, วรวิทย์, สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เทียนทอง, มนต์ชัย
เทียมทัน, พรรณราย
เปรมประสิทธิ์, เสวียน
เปียอยู่, สิริมา
เพชรป้อ, อุดม
เพชรวัฒนานนท์, จีรภา, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
เพชรหมี, ปิยะวัน
เพิ่มพูล, กาญจนา, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เพียรชนะ, อนุชา, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรือนจันทร์, ศรัณยู, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ E-mail : drsruanjan@hotmail.com, sruanjan@gmail.com โทร. 081-786-1566
เลิศไกร, กานต์
เวฬุวนาธร, สมปอง
เสงี่ยมวิบูลย์, ปรีชา
เสละคร, อรพิน, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก E-mail : orrapin.se01@gmail.com โทร. 055-267-080
เหมะวงษ์, อุบลรัตน์
เหมือนวิหาร, จิรัฏฐ์
เหลาอำนาจ, ภูมินทร์
เอี่ยมใส, นุทิศ
เอื้อวงศ์, สุภัทรา

แก้วกรม, พวงผกา
แก้ววิเชียร, จันทนา
แจ่มแจ้ง, ขวัญดาว
แจ้งเวชฉาย, จักราวุธ
แซ่หญ้า, สุวัฒน์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
แดงทองดี, เสาวนิตย์
แตงจวง, เยาวเรศ
แท่นทอง, ศศิธร
แท่นทอง, ศศิธร, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ e-mail :sasithornthantong@gmail.com โทร. 08-9640-6439
แผนสมบูรณ์, ประหยัด, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แย้มพงษ์, กานต์
แสง-ชูโต, วีระพงษ์
แสงทอง, สุชาติ
แสงทอง, สุชาติ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แสงทอง, สุชาติ, คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แสงนาก, วรวุฒิ
แสนไพร, นนทวรรณ

โกศลกิตติอัมพร, เสาวลักษณ์, สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โคบารุง, ปวิตรา
โฆษิตานนท์, วิศัลย์
โชติกำจร, สุพิชชา, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โชติช่วง, พิชญา
โตเทศ, พรรษพร, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทนแก้ว, ปวีณา
โพธิ, ณรงค์
โพธิ์งาม, เอกพงษ์
โสภณดิลก, ธนันท์ธร

ใจหนัก, ปราณีต
ใจเตี้ย, สามารถ

ไชยแก้ว, ขนิษฐา, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ไทยทอง, นิโรจน์

    Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com