ปีที่ 21, เล่มที่ 1 (2562)

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

สารบัญ

กองบรรณาธิการ PDF
 
บทบรรณาธิการ PDF
 
สารบัญ PDF
 

บทความวิชาการ

กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ โอกาสและกลยุทธ์ ในยุคประเทศไทย 4.0 PDF
ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 1-16

บทความวิจัย

ผลกระทบของโครงการธรรมชาติปลอดภัยต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ PDF
สมเกียรติ ชัยพิบูลย์, นารินจง วงศ์อุต 17-24
ผลของโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ของนักศึกษาพยาบาล PDF
นฤมล จันทร์สุข, ชวนนท์ จันทร์สุข, เพ็ญศรี รอดพรม 25-32
การพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี PDF
สุบัน บัวขาว 33-41
2 มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย PDF
ธนวิทย์ ฟองสมุทร์, พัชรมณฑ์ อ่อนเชด 42-48
ความเครียดและการเผชิญความเครียดของเกษตรกรชาวนาตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย PDF
กาญจนา ปินตาคำ, พิณัฏฐิณีย์ จิตคำ, ธนพนธ์ คำเที่ยง 49-54
การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น PDF
อาทิตยา ขาวพราย 55-62
การพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และระบบพี่เลี้ยง สำหรับนักศึกษาครู สาขาการศึกษาปฐมวัย PDF
สรวงพร กุศลส่ง 63-78
การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย เป็นฐานและระบบพี่เลี้ยง PDF
วิธวรรธน์ สีชื่น 79-86
ภาวะความยากจนและคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรกร ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ PDF
สุพิชชา โชติกำจร, ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล 87-94
หลักเกณฑ์และรูปแบบการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร PDF
  95-102Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com