ปีที่ 20, เล่มที่ 1 (2561)

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

สารบัญ

กองบรรณาธิการ PDF
 
บทบรรณาธิการ PDF
 
สารบัญ PDF
 

บทความวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้โครงงานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านสระประดู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 PDF
โชติกา กิตติกรณิศ 1-7
รูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จ ในประเทศไทย PDF
ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล, ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล, วงศ์ธีรา สุวรรณิน 8-17
รูปแบบคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคธุรกิจสปาในประเทศไทย PDF
สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์, ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล, วงศ์ธีรา สุวรรณิน 18-32
ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมในการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง PDF
กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ, ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ 33-45
ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประชาชนพื้นที่ชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา : การวิจัยเชิงคุณภาพ PDF
จักรกฤษณ์ พลราชม, นิรันตา ศรีบุญทิพย์, อภิรดี วังคะฮาต 46-55
ปัจจัยและพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) PDF
ณัฐกฤตา ยังดี, สมศักดิ์ บุตรสาคร 56-66
การศึกษาแนวคิดและรูปแบบตะวันตกที่ปรากฏในงานออกแบบตกแต่งภายใน พระอารามหลวงทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว PDF
ธนาพร ทศานนท์ 67-78
การดำรงอยู่ของประเพณีเซิ้งผีโขนบ้านไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร PDF
นนทวรรณ แสนไพร 79-86
วิเคราะห์แนวคิดและศิลปะการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งที่แต่งโดยสลา คุณวุฒิ PDF
พรทิพย์ ฉายกี่, จันทนา แก้ววิเชียร 87-96
การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี PDF
พาที เกศธนากร 97-107Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com