ปีที่ 19, เล่มที่ 2 (2560)

สารบัญ

กองบรรณาธิการ PDF
 
บทบรรณาธิการ PDF
 
สารบัญ PDF
 

บทความวิชาการ

แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยใช้แนวคิดทาง SROI PDF
พึงรัก ริยะขัน 1-8
ความสุขในการทำงาน : ความหมายและการวัด PDF
ธิดารักษ์ ลือชา, กฤษฎากรณ์ ยูงทอง 9-18

บทความวิจัย

ทัศนคติต่อคนพิการ: ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันหรือขวางกั้น การสร้างความเท่าเทียม PDF
ฐิติวัจน์ ทองแก้ว, วิรัญญา สุทธิกุล, ธีระวัฒน์ จันทึก 19-36
ปัจจัยด้านส่วนบุคคลและปัจจัยด้านลักษณะงานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร PDF
อิศรา ศิรมณีรัตน์, วันนิศา รักษมาตย์, ชนวีร์ สุรชาตรี, เจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์ 37-44
การพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพื่อจัดการด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ของชุมชนตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา PDF
เมธารัตน์ จันตะนี, ลำยอง ปลั่งกลาง 45-56
การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา PDF
ชุติมา นิ่มนวล 57-64
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้แนวคิดของเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 PDF
นริสา วงค์แสน, สุณี หงส์วิเศษ 65-74
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการกุด กรณีศึกษา : บ้านกุดชุม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี PDF
อนุชา เพียรชนะ 75-86
ระดับทักษะมวยไทยของนักศึกษาชายสถาบันการพลศึกษาเขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 PDF
ปิยะวัฒน์ สุขอนันต์, ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ 87-96
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ด้านการขนส่ง ด้วยรถบรรทุกจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก(มาตรฐาน Q) เพื่อรองรับการเปิดเสรีด้านการขนส่ง เมื่อเข้าสู่ AEC PDF
ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 97-107
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน PDF
 Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com