ปีที่ 19, เล่มที่ 1 (2560)

สารบัญ

กองบรรณาธิการ PDF
 
บทบรรณาธิการ PDF
 
สารบัญ PDF
 

บทความวิจัย

บริบทด้านเศรษฐกิจ และสังคม ของครัวเรือนสมาชิก สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบวกเต๋ย จำกัด PDF
พิมพ์ชนก สังข์แก้ว, นารินจง วงศ์อุต, เบญจวรรณ จันทร์แก้ว 1-6
ปัญหาการกำหนดความรับผิดของผู้ประกอบการ ในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย PDF
นรบดี ปัญญุเบกษา, สุรพล ศรีวิทยา 7-13
การนำเสนอรูปแบบการบริหารเครือข่ายสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา PDF
นพปฎล บุญพงษ์, พรเทพ รู้แผน, ปฤษณา ชนะวรรษ 14-20
ศิลปะเชิงแนวคิดของคามิน เลิศชัยประเสริฐ พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 PDF
พรรษพร โตเทศ 21-26
คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานที่ทำงานเป็นกะ ที่ปฏิบัติงาน ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ PDF
กัญญาภัทร อัศวพชระ, ขวัญลักษณ์ คำโฉม, ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา 27-34
การศึกษาคุณลักษณะของครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่เรียนร่วมกับนักเรียนปกติ ระดับประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี PDF
ชนกพร จำนวน, ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์, สมโภชน์ อเนกสุข 35-47
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ของพยาบาลวิชาชีพในเครือข่ายสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด PDF
เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร, ยุพาพร ยุภาศ 48-57
กลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง PDF
ชาลี ตระกูล, เรขา อรัญวงศ์, ขวัญดาว แจ่มแจ้ง 58-64
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความคิดเห็น และรูปแบบรายการจาก สื่อวิทยุโทรทัศน์ของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส PDF
ณัฐแก้ว ข้องรอด 65-71
ระดับทักษะกีฬาฟุตบอลของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2558 PDF
วิธวรรธน์ สีชื่น, วัฒนา มหาราช 72-80
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน PDF
 Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com