ปีที่ 18, เล่มที่ 2 (2559)

สารบัญ

กองบรรณาธิการ PDF
 
บทบรรณาธิการ PDF
 
สารบัญ PDF
 

บทความวิจัย

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย PDF
กนกลักษณ์ มนต์ไธสงค์, จุไรรัตน์ อาจแก้ว, มธุรส ชลามาตย์ 1-11
การมีส่วนร่วมในสถาบันการเงินชุมชนของคนจนในจังหวัดสระแก้ว PDF
กิตติยาณี สายพัฒนะ 12-40
วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือของประเทศไทย PDF
นรุตต์ ทรงฤทธิ์ 41-53
ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ของข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์ PDF
ศศิธร แท่นทอง, จีรภา เพชรวัฒนานนท์, อัคกะบัทคาน ปาทาน, ภาณุสิทธ์ มั่นคง 55-64
การศึกษาลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558 PDF
สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์ 65-74
RFID กับการจัดการปัญหารถติด PDF
ปเนต หมายมั่น 75-88
แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของจังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน PDF
อรพรรณ จันทร์อินทร์, สุวภัทร อำพันสุโข, เพียงพิศ ศรีประเสริฐ 89-96
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ที่เรียน เรื่อง สถิติเพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือวิจัย ของกลุ่มที่เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์กับกลุ่มที่เรียนโดยวิธีปกติ PDF
ชาตรี นาคะกุล 97-109
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน PDF
  110-120Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com