ปีที่ 18, เล่มที่ 1 (2559)

สารบัญ

กองบรรณาธิการ PDF
 
บทบรรณาธิการ PDF
 
สารบัญ PDF
 

บทความวิจัย

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อวิธีการทำงานวิจัยของครูอาจารย์ คณะเทคโนโลยีสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน PDF
ประวิชญา ณัฏฐากรกุล, จารึก ณัฏฐากรกุล 1-9
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ต่อการรายงานผลการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “พลศึกษาเกมส์” จังหวัดศรีสะเกษ PDF
ราตรี เงางาม, สุริยา ประดิษฐ์สถาพร 10-16
การสํารวจ รวบรวม และศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารพื้นถิ่น ในจังหวัดพิษณุโลก PDF
จักรกฤช ศรีละออ, วณิชญา ฉิมนาค, ขนิษฐา ไชยแก้ว, ประหยัด แผนสมบูรณ์, ปุณณดา ทะรังศรี 17-26
การพัฒนาบรรยากาศในชั้นเรียนตามแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้เชิงสังคม เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนและแรงจูงใจของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ทะ จังหวัดลำปาง PDF
วิศาธร ทนุกิจ 27-35
การอนุรักษ์และสืบทอดประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมของคนในตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ PDF
แขก บุญมาทัน 36-41
ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 PDF
ดารุณี พันธ์แอ 42-49
การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส PDF
ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ, สุนันทา ศรีม่วง, ณัฏฐกันย์ เจริญวัฒธนากุล 50-60
การพัฒนาโปรแกรมฝึกน้ำหนักที่มีผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้องและกล้ามเนื้อขาของนักกีฬาฟุตบอลชายทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ PDF
พัชรี ย่ำเที่ยง, พงษ์เทพ สาระไกร, วีระชัย หอมดอก 61-66
คุณลักษณะบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่องค์การเอกชนต้องการ กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี PDF
อรณิชา บุตรพรหม 67-80
การใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี กรณีศึกษาพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ PDF
เอ็ม สายคำหน่อ 81-88
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์กับระดับความสามารถใน การแก้ปัญหา เมื่อครูสอนด้วยระบบพี่เลี้ยง PDF
ชาตรี นาคะกุล 89-104
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน PDF
  105-115Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com