ปีที่ 17, เล่มที่ 2 (2558)

สารบัญ

กองบรรณาธิการ PDF
 
บทบรรณาธิการ PDF
 
สารบัญ PDF
 

บทความวิจัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงาน บริษัท เอ็ช (ไทยแลนด์) จำกัด PDF
สุรกฤษฏิ์ บุญเรือง 1-10
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเป่าคลาริเน็ต สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ PDF
วรวิทย์ เถื่อนสุข 11-20
การพัฒนาพื้นที่สาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเมือง : กรณีสวนสาธารณะหนองนารี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ PDF
เสกสรร นิยมเพ็ง, พัชรินทร์ สิรสุนทร 21-28
การใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์บันเทิง PDF
กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ 29-38
การพัฒนาการให้บริการประชาชนของศาลแขวงพระนครเหนือ PDF
วิยะดา ลพโภชน์ 39-45
การประเมินประสิทธิผลกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ที่มีต่อประชาชนไทย PDF
สุวรรณี จันทร์วิภาค 46-50
ศึกษาพฤติกรรมการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ ด้านใฝ่หาความรู้ ด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ PDF
กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 51-56
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน PDF
  57-67Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com