วารสารทั้งหมด

2562

หน้าปก

ปีที่ 21, เล่มที่ 1 (2562)

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

2561

หน้าปก

ปีที่ 20, เล่มที่ 2 (2561)

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
หน้าปก

ปีที่ 20, เล่มที่ 1 (2561)

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

2560

หน้าปก

ปีที่ 19, เล่มที่ 2 (2560)

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
หน้าปก

ปีที่ 19, เล่มที่ 1 (2560)

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

2559

หน้าปก

ปีที่ 18, เล่มที่ 2 (2559)

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
หน้าปก

ปีที่ 18, เล่มที่ 1 (2559)

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

2558

หน้าปก

ปีที่ 17, เล่มที่ 2 (2558)

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
หน้าปก

ปีที่ 17, เล่มที่ 1 (2558)

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558

2557

หน้าปก

ปีที่ 16, เล่มที่ 2 (2557)

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557
หน้าปก

ปีที่ 16, เล่มที่ 1 (2557)

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557

2556

หน้าปก

ปีที่ 15, เล่มที่ 2 (2556)

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2556
หน้าปก

ปีที่ 15, เล่มที่ 1 (2556)

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2556

2555

หน้าปก

ปีที่ 14, เล่มที่ 2 (2555)

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555
หน้าปก

ปีที่ 14, เล่มที่ 1 (2555)

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

2554

หน้าปก

ปีที่ 13, เล่มที่ 2 (2554)

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554
หน้าปก

ปีที่ 13, เล่มที่ 1 (2554)

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554

2553

หน้าปก

ปีที่ 12, เล่มที่ 2 (2553)

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2553
หน้าปก

ปีที่ 12, เล่มที่ 1 (2553)

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2553

    Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com