ภาวะความยากจนและคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรกร ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

สุพิชชา โชติกำจร, ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์สัดส่วนของครัวเรือนเกษตรที่ยากจนและภาวะความรุนแรงความยากจนของครัวเรือนเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยใช้ Head-count Ratio และ FGT-index   2) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรโดยใช้ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) ของ UNDP  และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนของครัวเรือนเกษตรโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิตส์ ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 400 ครัวเรือน โดยใช้แบบสอบถาม

ผลการศึกษา พบว่า ครัวเรือนเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์มีสัดส่วนครัวเรือนที่ยากจนอยู่ที่ร้อยละ 11.50  และมีค่าความรุนแรงของความยากจนเท่ากับร้อยละ 4.13  ระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง และพบว่า หากหัวหน้าครัวเรือนมีการศึกษาต่ำกว่าภาคบังคับ ทำการปลูกข้าวหรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก มีผู้พึ่งพิงในครัวเรือนเป็นจำนวนมาก และมีรายได้จากการภาคเกษตรลดลง จะมีผลทำให้ครัวเรือนเกษตรมีโอกาสที่จะยากจนเพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมให้มีการขยายโอกาสทางด้านศึกษาให้แก่สมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกร และให้ความรู้ในเรื่องของการเกษตรแบบผสมผสาน ตลอดจนการเสริมสร้างกิจกรรมการผลิตนอกภาคเกษตรเพื่อสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น

 

คำสำคัญ : ความยากจน  คุณภาพชีวิต  ครัวเรือนเกษตร

 

Abstract

The purposes of this research are 1) to analyze the poverty ratio and levels of poverty by using Head-count Ratio and FGT-index. 2) to study the quality of life of agricultural household by using an Human Development Index (HDI) of UNDP. 3) to study the factors affecting poverty of agricultural household by using logistic regression. Data were collected using a questionnaire from 400 agricultural household.

The results showed that 11.50 percent of agricultural household has level income lower than the poverty line and has levels of poverty were 4.13 percent. The quality of life of most households is in the middle. In addition, factors affecting poverty of agricultural household is affected by head of the household are lower than compulsory education, planting rice or maize, a high number of dependents among the household members and decreasing Income from agriculture. Therefore, the government should encourage the expansion of education opportunity and encourage non-farm activities together with farm activities to reduce the poverty in agricultural household.

 

Keywords : Poverty,  Quality of Life,  Agricultural Households

คำสำคัญ


ความยากจน; คุณภาพชีวิต; ครัวเรือนเกษตร; Poverty; Quality of Life; Agricultural Households

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com