การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย เป็นฐานและระบบพี่เลี้ยง

วิธวรรธน์ สีชื่น

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

วิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติของนักศึกษาตามตัวชี้วัดการประเมินนักศึกษาครูด้านการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาระบบพี่เลี้ยงและการใช้งานวิจัยเป็นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาที่เรียนตามกระบวนการการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานและระบบพี่เลี้ยง แล้วนำไปใช้ในการออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจริง พบว่า มีผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ทุกด้านอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ : การบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา;  ระบบพี่เลี้ยง;  การใช้งานวิจัยเป็นฐาน

 

Abstract

The purpose is to study the behavior of students who leave teaching practice in schools. The participants were 10 students in the field of Physical Education which were selected by a specific selection method. The research instrument was a the behavioral assessment form of students according to student assessment indicators, teachers for learning that concept of Contemplative Education, research-based learning and coaching and mentoring system. The data were analyzed by using percentages were used as the basis of data analysis.

The results reveal that the preservice teacher students who integrated the concept of Contemplative Education, research-based learning and coaching and mentoring system Then apply in practice the situation is taught in school is found to affect the behavior of students who practice the exercises taught in schools. All aspects are at a high level.

 

Keywords : Integrating the concept of contemplative education;  Coaching & Mentoring System; Research Based Learning

คำสำคัญ


การบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา; ระบบพี่เลี้ยง; การใช้งานวิจัยเป็นฐาน; Integrating the concept of contemplative education; Coaching & Mentoring System; Research Based Learning

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com