การพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และระบบพี่เลี้ยง สำหรับนักศึกษาครู สาขาการศึกษาปฐมวัย

สรวงพร กุศลส่ง

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และระบบพี่เลี้ยง สำหรับนักศึกษาครูสาขาการศึกษาปฐมวัย  2) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และระบบพี่เลี้ยง สำหรับนักศึกษาครูสาขาการศึกษาปฐมวัย

กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชั้น ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 14 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ทดลองระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครูจำนวน 1 คน และ ครูประจำการในสถานศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน 14 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา แบบสำรวจ ความพึงพอใจในการอบรม แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา แบบประเมินการนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจของการใช้รูปแบบ  ผลการวิจัย พบว่า            1) การพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และระบบพี่เลี้ยง สำหรับนักศึกษาครูสาขาการศึกษาปฐมวัย พบว่าบทบาทการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ ที่มีต่อนักศึกษา ด้านการกำหนดจุดประสงค์ ด้านการออกแบบการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ทุกด้านคิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ก่อนการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 65.06 หลังการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 87.12 และมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น จากกระบวนการอบรมให้ความรู้ของนักศึกษา และครูพี่เลี้ยง พบว่ามีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม อยู่ในระดับ มากที่สุด ( x̄  = 4.67, S.D. = 0.51) สำหรับผลการประเมินการเรียนรู้ ด้านความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้ ก่อนการอบรม อยู่ในระดับ มาก ( x̄  = 3.78, S.D. = 0.61) และหลังการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด ( x̄  = 4.71, S.D. = 0.47) สำหรับผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบประเมินการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา  2) มีผลการประเมิน ตามประเด็นของตัวบ่งชี้ ทุกข้อคิดเป็นร้อยละ 100  สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจการใช้รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และระบบพี่เลี้ยง สำหรับนักศึกษาครูสาขาการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับมาก ( x̄  = 4.35, S.D. = 0.67)

 

คำสำคัญ : การพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้;  จิตตปัญญาศึกษา;  การวิจัยเป็นฐาน;  ระบบพี่เลี้ยง

Abstract

This research has the objectives of research 1) to develop the learning management process model Integrated concept of psycho-education Learning using research as a base And the mentor system For students of teachers in early childhood education  2) to evaluate the satisfaction of using the learning management process model Integrated concept of psycho-education Learning using research as a base And the mentor system For students of teachers in early childhood education target group The research used is the Bachelor of Education Program in Early Childhood Education, Faculty of Education. Phetchabun Rajabhat University, 5th year, 1st semester, academic year 2017, 14 people by selecting Experiment between teacher experience training Instructors, students, teachers, 1 person and 14 regular teachers in early childhood education institutions. The research instruments were questionnaires of students' opinions on learning management of teachers. Student learning behavior questionnaire Training surveys learning management plan Student Learning Assessment Form Evaluation form for supervision of student learning activities And the satisfaction evaluation form of using the form

The results of the research were as follows: 1) The development of learning management process model Integrated concept of psycho-education Learning using research as a base And the mentor system For students in the field of early childhood education, it was found that teachers' learning management roles With students In determining the purpose Teaching and learning design In measurement and evaluation And the use of resources to support learning All aspects accounted for 100% for the analysis of learning behavior of students. Before learning Accounted for 65.06 percent after learning Accounted for 87.12 percent and developed learning behavior From the training process to educate students And mentor Found that the satisfaction of training was at the highest level ( x̄  = 4.67, SD = 0.51) for the evaluation of knowledge learning, understanding of learning before training was at a high level ( x̄  = 3.78, SD = 0.61) and after the training had the highest level of knowledge and understanding ( x̄ = 4.71, SD = 0.47)  2) Effective results appraisal According to the point of all indicators, representing 100 percent for the results of satisfaction evaluation using the learning management process model Integrated concept of psycho-education Learning using research as a base And the mentor system For students of teachers in early childhood education At a high level ( x̄  = 4.35, S.D. = 0.67)

 

Keywords : Development of Learning Management Process Model;  Contemplative Education;  Base Research;  Mentor System

คำสำคัญ


การพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้; จิตตปัญญาศึกษา; การวิจัยเป็นฐาน; ระบบพี่เลี้ยง; Development of Learning Management Process Model; Contemplative Education; Base Research; Mentor System

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com