การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

อาทิตยา ขาวพราย

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และศึกษาผลการใช้หลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จำนวน 30 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ทำการวิเคราะห์ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยการหาค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์โดยใช้สถิติทดสอบที (t – test dependent) ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา โครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาและกิจกรรมค่ายตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมค่าย และการวัดและประเมินผล และผลการใช้หลักสูตร พบว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์หลังเข้าค่ายสูงกว่าก่อนเข้าค่ายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

คำสำคัญ : หลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา;  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

 

Abstract

The study aims to develop the curriculum science camp activity using by STEM education to enhance scientific problem solving ability for junior high school students and to study the results of the curriculum science camp activity using by STEM education. The sample are junior high school students in Wang Ngiew Wittayakom School. The sample size are 30, using the purposive sampling method. The analysis of scientific problem solving ability the mean () and standard deviation (S.D.) were compared scientific problem solving ability before - after development by t-test dependent. The research result that the developed curriculum was consisted of 8 components as the following: rationale, course objectives, target group, duration, curriculum structure, content and activities using by STEM education, instructional media, as well as measurement and evaluation.  The scientific problem solving ability of the students who entered the camp was higher than before the camp at significance level of .01

 

Keywords : The Curriculum Science Camp Activity using by STEM Education,  Scientific Problem Solving Ability

คำสำคัญ


หลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา; ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา; The Curriculum Science Camp Activity using by STEM Education; Scientific Problem Solving Ability

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com