ความเครียดและการเผชิญความเครียดของเกษตรกรชาวนาตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

กาญจนา ปินตาคำ, พิณัฏฐิณีย์ จิตคำ, ธนพนธ์ คำเที่ยง

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเครียดและระดับการเผชิญความเครียดของเกษตรกรชาวนา ประชากรเป็นเกษตรกรชาวนา จำนวนทั้งหมด 495 คน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป แบบสอบถามความเครียดและการเผชิญความเครียดจากการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบเกษตรกรชาวนามีความเครียดสูง ร้อยละ 92.70 มีการเผชิญความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบการเผชิญความเครียดด้านการเรียกร้องจากงานด้านจิตใจอยู่ในระดับสูง (3.18 ± 0.34) ส่วนการควบคุมหรืออำนาจการตัดสินใจในงาน (1.67 ± 0.28) และงานการสนับสนุนทางสังคม (1.64 ± 0.38) อยู่ในระดับต่ำ จากผลการวิจัยนี้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการวางแผนการจัดการความเครียดและการช่วยเหลือให้เกษตรกรชาวนา สามารถเผชิญความเครียดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทต่อไป

 

คำสำคัญ : ความเครียด;  การเผชิญความเครียด;  เกษตรกรชาวนา;  จังหวัดเชียงราย

 

Abstract

The aim of this cross-sectional study was to determine the stress and coping with stress level of rice farmers. The population was 495 of rice farmers in Ban Du sub-District, Muang District, Chiang Rai Province. Measurement tools used were general characteristic, stress and coping with working stress level questionnaire. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation. The results showed high level of stress (92.70 %) and coping with stress level of farmers was moderate level. When considering on the other factor, we found psychological stress were high level (3.18 ± 0.34). Moreover, the control or decision-making power (1.67 ± 0.28) and social support    (1.64 ± 0.38) were low levels. From the result of this study could be used as baseline data to plan for managing stress and to promote appropriate coping with stress of rice farmers.

 

Keywords : Stress;  Coping with Stress;  Rice Farmers;  Chiang Rai Province


คำสำคัญ


ความเครียด; การเผชิญความเครียด; เกษตรกรชาวนา; จังหวัดเชียงราย; Stress; Coping with Stress; Rice Farmers; Chiang Rai Province

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com