2 มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย

ธนวิทย์ ฟองสมุทร์, พัชรมณฑ์ อ่อนเชด

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้ตรงกับตามความต้องการของตลาดแรงงาน ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับด้วยการรับรองทั้งในด้านความรู้ ความชำนาญและทักษะในด้านวิชาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์อยู่ 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่เปรียบเสมือนเป็นแม่แรงในการยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ให้มีมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้ทั้งสองหน่วยงานก็ได้ลงนามร่วมมือกันในการจัดทำมาตรฐานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยกันสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งสถานประกอบการ รวมถึงสถานศึกษาที่มีหลักสูตรด้านโลจิสติกส์ ควรตระหนักและให้ความสำคัญต่อมาตรฐานทั้ง 2 มาตรฐานนี้ เพื่อร่วมกันยกระดับบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของไทยให้สูงขึ้นและแข่งขันได้ในระดับเวทีโลก

 

คำสำคัญ : โลจิสติกส์;  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์;  มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

 

Abstract

The competition in both domestic and international business. And also in the world. Businesses are aiming to develop their potential to be competitive and grow sustainably. Logistics and Supply Chain Management are important to drive business from the point of origin to the point of consumption. Of course, one of the most important things to accomplish is human resource in Logistics. In Thailand, there are two standards in Logistics profession that are National Skill Standard in Logistics Industry and Occupational Standards in Logistics.

 

Keywords : Logistics,  National Skill Standard in Logistics Industry,  Occupational Standards in Logistics

คำสำคัญ


โลจิสติกส์ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ; กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์; มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์; Logistics; National Skill Standard in Logistics Industry; Occupational Standards in Logistics

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com