การพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี

สุบัน บัวขาว

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี  และ 2) กำหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพคือ กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแม่บ้านการเคหะแห่งชาติ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี และพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด นนทบุรี โดยเลือกแบบเจาะจง จำนวน 10 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยววิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแม่บ้านเคหะแห่งชาติ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี เลือกโดยการสุ่มแบบบังเอิญ จำนวน 100 คน เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาศักยภาพการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมีการปรับราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ส่วนการจัดจำหน่ายมีการขยายแหล่งการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาดมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  2) แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี หน่วยงานภาครัฐควรให้การส่งเสริมด้านการตลาด สนับสนุนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น ด้านเงินทุนควรสนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตสมัยใหม่ ด้านการจัดการความรู้และข้อมูล ส่งเสริมการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า การตั้งราคาสินค้าให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้ามากขึ้น

 

คำสำคัญ : พัฒนาศักยภาพการตลาด;  สินค้าของที่ระลึก;  หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์;  จังหวัดนนทบุรี

Abstract

The purpose of this research was 1) to study the potential of marketing activities of community groups who made souvenirs to tourists in Nonthaburi province. And 2) set the guidelines for developing the potential marketing of souvenirs for one Tambon One Product (OTOP) in Nonthaburi. The sample for qualitative research were the group of Micro Community Enterprise and group of National Housing Community members in Pakred district Nonthaburi province and Community Development Amphoe Pakred Nonthaburi derived from purposive sampling which consisted of 10 persons. The sample for quantitative research were visiting tourists in aforementioned research site derived from accidental sampling which comprised 100 persons. Research instruments  were structured interview and questionnaire. The statistics used were mean, Standard Deviation and content analysis. And the results are analyzed as follows. 1) Community enterprises create new products, adjust prices to the price of goods. Expanding distribution sources Marketing Promotion with advertising through various media. 2) The development of marketing potential of OTOP products in Nonthaburi province showed that government agencies should promote marketing, product design and packaging promotion. Supply more channels to distribute products. Capital should support low interest loans. To purchase equipment and machinery for modern production. Knowledge management and information. Enhance knowledge in production, product development, packaging and branding. Price setting is more appropriate for product quality.

 

Keywords : Development of Marketing Potential,  Souvenir,  One Tambon One Product,  Nonthaburi

คำสำคัญ


พัฒนาศักยภาพการตลาด; สินค้าของที่ระลึก; หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์; จังหวัดนนทบุรี; Development of Marketing Potential; Souvenir; One Tambon One Product; Nonthaburi

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com