ผลของโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ของนักศึกษาพยาบาล

นฤมล จันทร์สุข, ชวนนท์ จันทร์สุข, เพ็ญศรี รอดพรม

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการ  มองโลกในแง่ดีของนักศึกษาพยาบาล คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาล  บรมราชชนนี ชัยนาท จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการมองโลกในแง่ดี และโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) ภายหลังการทดลองนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มมีการมองโลกในแง่ดีสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2) ภายหลังการทดลองนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองมีการมองโลกในแง่ดี สูงกว่านักศึกษาพยาบาลกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  ดังนั้นจึงควรมีการทดลองติดตามผลในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น เช่น  1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) หรือมากกว่า เพื่อศึกษาผลของความคงทนจากการร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการมองโลกในแง่ดีของนักศึกษาพยาบาล และควรมีการนำกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ไปใช้กับกลุ่มบุคคลอื่น ได้แก่ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

คำสำคัญ : โปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม  การมองโลกในแง่ดี  นักศึกษาพยาบาล

 

Abstract

The purposes of the quasi-experimental were to study the effects of group activities program to develop optimism of nursing students. The first year nursing students of Boromarajonani College of Nursing, Chainat were randomly assigned in experimental and control group. Each group consisted of 30 samples. The instruments were  the optimism  questionnaires and the group activities program. Data were analyzed which showed mean, standard deviation and t- test. The results revealed that : 1) after experiment, the experimental group of nursing students  who received the group activities program had optimism significantly higher than pre- experiment score at .01 level, and  2) after the experiment, the experimental group had optimism significantly higher than the control group  at .01 level. So  that Longitudinal trials, such as one semester (4 months) or more, should be undertaken to study the effect of group retention on optimistic nursing students   and  group activities should be developed to develop optimism for other individuals, including the elderly and  chronic disease patients.

Keywords : Group  Activities Programs, Optimism,  Nursing Students

คำสำคัญ


โปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม ; การมองโลกในแง่ดี ; นักศึกษาพยาบาล; Group Activities Programs; Optimism; Nursing Students

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com