ผลกระทบของโครงการธรรมชาติปลอดภัยต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

สมเกียรติ ชัยพิบูลย์, นารินจง วงศ์อุต

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของโครงการธรรมชาติปลอดภัย ผลกระทบของโครงการธรรมชาติปลอดภัยที่มีต่อ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและปัญหาอุปสรรคของโครงการธรรมชาติปลอดภัย โดยการเก็บข้อมูลจากสมาชิกในชุมชนบ้านแม่ปานและบ้านดอยสันเกี๋ยงจำนวน 147 ราย โดยใช้แบบสำรวจในการเก็บรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์สถิติด้านสังคมศาสตร์วิเคราะห์โดยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูง (บ่อพวงสันเขา) จำนวน 39 บ่อ มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร จำนวน 12 ครั้ง มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน-สันเกี๋ยงขึ้น โดยมีคณะกรรมการจำนวน 18 คน และมีสมาชิก จำนวน 134 คน มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 8,326 หุ้นๆ ละ 100 บาทและมีเงินออมของกลุ่มจำนวน 128,900 บาท ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มไม้ผล กลุ่มเลี้ยงหมู กลุ่มปลูกผัก กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มน้ำพริก และกลุ่มเลี้ยงไก่ ในภาพรวมโครงการธรรมชาติปลอดภัย มีผลกระทบทางบวกต่อชุมชนบ้านแม่ปานและดอยสันเกี่ยงในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสังคมมีผลกระทบมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 2.65 รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจ ค่าเฉลี่ย 2.25 และด้านสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 2.01 ตามลำดับ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการธรรมชาติปลอดภัยคือ ชุมชนอยู่ห่างไกลเมืองการเดินทางค่อนข้างลำบาก กิจกรรมบางอย่างของโครงการต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นหลักการทำกิจกรรมบางอย่างต้องชะลอการดำเนินงานหากตรงกับช่วงที่สมาชิกในชุมชนต้องทำการเกษตร

 

คำสำคัญ : โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม  ผลกระทบ  เชียงใหม่

 

Abstract

The objectives of this study was to the context of a Project Nature Safety, impact of Project Nature Safety for economics social and environmental, problems and obstacles of a Project Nature Safety. The study population was 147 members of the community Bann Maepan and Bann Doi San Kiang. Questionnaire was used as a data collecting tool. The data was analyzed using Statistical Package for Social Science (SPSS). Procedures used include the descriptive statistics for mean. The study results showed that in the year B.E. 2561 the community possesses 39 water reservoirs (Bor Puang San Kaw) being applicable for high-area agricultural. There are trained to professional development in both the agricultural sector and the outside of the agricultural sector 12 times. The group is established community enterprises Agricultural Nature Safety Maepan - San Kiang, with the committee 18 people and member 134 people, There are the number of shares 8,326 shares at a 100 Baht and the savings of a group of 128,900 Baht. Under group community enterprises has an occupational groups : fruit garden, pig farm, plant vegetables, weaving, make curry paste and chicken farm. In the overview Project Nature Safety has the positive impact average 2.30, The Social have the most impact the average 2.65, Economics average 2.25 and Environmental Average 2.01 in the order. Problems and obstacles of the Project Nature Safety is the community far from the city made difficult to travel, Some of the activities of the project to be slow performance down if the match with the range that members of the community to make the agriculture.

 

Keywords : Project Nature Safety Mae Chaem,  Impact,  Chiang Mai


คำสำคัญ


โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม ; ผลกระทบ ; เชียงใหม่; Project Nature Safety Mae Chaem; Impact; Chiang Mai

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com