กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ โอกาสและกลยุทธ์ ในยุคประเทศไทย 4.0

ปุณฑริกา สุคนธสิงห์

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

ในยุคที่ประเทศไทยใช้นโยบาย Thailand 4.0 เพื่อนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักความยากจน อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and biotechnology) เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ  กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชปลอดภัยของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP (Good Agricultural Practice) ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มเกษตรกร ภายใต้ชื่อกรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 81 ราย โดยส่วนใหญ่ปลูกพืชผัก/ผลไม้สด/ผลไม้แปรรูป และอยู่ในรูปแบบเกษตรกรรายเดี่ยว จากการวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) ที่มาจากปัจจัยภายนอก ตามแนวคิดของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยใช้ SWOT ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือประเมินสถานการณ์สำหรับการประกอบธุรกิจ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2561-2564 ที่กำหนดยุทธศาสตร์สนับสนุนการเกษตรปลอดภัย เป็นโอกาสแรกของกลุ่มเกษตรกรกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ นอกจากนี้การที่โมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่มีนโยบายในการรับซื้อสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักปลอดภัย เป็นโอกาสที่สองที่กลุ่มเกษตรกรกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ได้รับ และโอกาสที่สาม คือ การเปิดตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ ณ พุทธอุทยานเพชบุระ เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และโอกาสประการที่สี่ มาจากมิติของผู้บริโภค โดยกระแสความใส่ใจในสุขภาพและความนิยมสินค้าปลอดภัยมีมากขึ้น และเนื้อหาส่วนที่สอง ผู้เขียนได้นำเสนอแนวคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategy) ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งประกอบไปด้วย การให้ความสำคัญกับนวัตกรรม (Innovation) การใช้กลยุทธ์การตลาดที่เน้นสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing : SMM) การใช้เครื่องมือวิเคราะห์แรงกดดันของธุรกิจ 5 ด้าน (Five Forces Model) และการใช้กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย (Network)

 

คำสำคัญ : กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์  ไทยแลนด์ 4.0  โอกาส  กลยุทธ์

 

Abstract

            Thailand is nowadays using Thailand 4.0 policy leading people away from the trap called poverty of agriculture and biotechnology which is one of goals to develop the country. Green Market Phetchabun is the name of the Phetchabun agriculturist group planting clean vegetables and fruits under the GAP (Good Agricultural Practice) standard. There are now 81 agriculturists joining the group and most of the members are independent. From SWOT analysis, the opportunities of Green Market Phetchabun group come from the external factors. Year 2018 - 2021, the group is supported by the city strategy to represent the clean green products, and also by the policy demanding people to buy the green products from the group. The third opportunity, there is a place called ‘Green Market, Phetchabun’ in ‘Bhuddha park’ for the agriculturists to sell their clean green products; so that both the customers and sellers can easily trade. Moreover, healthy trend makes the forth opportunity for the market and the agriculturists. The other part of the content, the author represents four strategies guiding agriculturists in Thailand 4.0 to develop the whole process which are the innovation strategy, social media marketing strategy, five forces model strategy and network strategy. 

 

Keywords : Green Market Phetchabun,  Thailand 4.0,  Opportunity,  Strategies

คำสำคัญ


กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ ; ไทยแลนด์ 4.0 ; โอกาส ; กลยุทธ์; Green Market Phetchabun; Thailand 4.0; Opportunity; Strategies

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com