การบริหารจัดการและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์

รักชนก สมศักดิ์, ปิยะนุช พรหมประเสริฐ

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1)  เพื่อศึกษาบริบทของกลุ่มโฮมสเตย์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการและประเมินทรัพยากรการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3) เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มโฮมสเตย์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีการดำเนินวิจัยใช้แนวทางศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์ (Observation) โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) ที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้แก่ กลุ่มผู้นำสมาชิกโฮมสเตย์ กลุ่มชาวบ้านในชุมชน รวมผู้ให้ข้อมูลหลัก 8 คน และนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดมาวิเคราะห์

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มโฮมสเตย์ขนาดเล็กมีสมาชิกกลุ่มที่ผ่านมาตรฐานโฮมสเตย์ประมาณ 5-7 หลัง มีลักษณะการดำเนินกิจการในองค์การที่มีขนาดเล็ก มีกระบวนการบริหารจัดการแบบสมัยใหม่ภายใต้กระบวนการจัดการแบบ POLC  ที่สามารถนำพาองค์การให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีผู้นำกลุ่มที่มีความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจในการดำเนินกิจการ ทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักและท่องเที่ยวในชุมชนจำนวนมาก มีหน่วยงานเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงานจำนวนมาก และมีสื่อโทรทัศน์ให้ความสนใจมาถ่ายทำรายการสารคดี ทำให้โฮมสเตย์เสลียงแห้ง 3 เป็นที่รู้จักและนำไปสู่การพัฒนาตนเอง มีการควบคุมด้านมาตรฐานการให้บริการบ้านพักที่เหมาะสม เน้นความสะอาดถูกสุขลักษณะไม่แออัดคับแคบ รวมถึงมีการควบคุมเรื่องราคาที่พักและค่าบริการอื่นๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทำให้มีนักท่องเที่ยวให้ความไว้วางใจและชักชวนบอกต่อไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวรายใหม่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนมากขึ้น

ผลการวิจัยทางด้านการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มโฮมสเตย์ พบว่า มีการบริหารจัดการตนเองภายใต้งบประมาณที่มีค่อนข้างน้อยในลักษณะที่ใช้งบแบบประหยัด มีสื่อประชาสัมพันธ์เป็นของตนเองได้ จึงเลือกพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ ได้แก่ 1) สื่อแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักอาทิ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชุมชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชนที่สนใจ 2) สื่อป้ายกลางแจ้ง ติดตั้งในจุดทำเลที่น่าสนใจในพื้นที่ 3) สื่อวัตถุสินค้าที่พัฒนาขึ้นจากชุมชนเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของฝากของที่ระลึกจากชุมชน สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกทางหนึ่ง และ 4)สื่อสังคมออนไลน์ (เพจเฟสบุค) เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบสองทางสามารถสื่อสารได้ทั้งข้อความตัวอักษร ข้อความเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ให้กับผู้ที่เข้ามาชมที่หน้าเพจสามารถเห็นข้อความนั้นได้ทันที รวมถึงการโต้ตอบระหว่างกันได้อย่างกว้างไกลและรวดเร็ว

 

คำสำคัญ : การบริหารจัดการ  การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์  สื่อประชาสัมพันธ์  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

Abstract

The research entitled “Tourism Management and Public Relation Media Development for Homestay Tourism KhaoKho District Phetchabun Province” had three main objectives which were to; 1) study the context of Home stay KhaoKho, Phetchabun 2) study the management and evaluation of tourism resources Home stay KhaoKho, Phetchabun 3) to develop public relations media for the home stay business in KhaoKho district, Phetchabun province. The research was carried out by ways of a qualitative study with in-depth interviews, document researches, and an observation. Then all the data were collected. The key informants in the research were 8 leaders and villagers  who join in homestay community enterprise.

The research found that the homestays were small home stay business with a small group of 5-7 households which passed the Thai Home stay Standard, the home stay tourism under the simplified POLC management, to achieved the set goals, which were planning, organizing, leadership, and controlling/monitoring. There was a standard control on homestay service, with hygiene and conveniences, as well as price controlling under the criterion. All of these led to the tourists’ trust and word-of-mouth persuasion to the new tourist groups.

The results of the development of public relations media relations was under an alternative paradigm since the communities self managed the business under restricted budgets by 1) developing brochures focusing on the main target groups who were the tourists who preferred way of life tourism, as well as students, state employees, and company employees; 2) outdoor media being located on the attractive location and 3) developing material media (products), to increase the community’s incomes, and 4) developing the social media (Facebook Page) as a two-way communicating channel with texts, sounds, and both still and motion pictures, allowing the wide target group to see and quickly response.

 

Keywords : Management,  Tourism Home Stay,  Media Relations,  KhaoKho District, Phetchabun Province

คำสำคัญ


การบริหารจัดการ; การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์; สื่อประชาสัมพันธ์; อำเภอเขาค้อ; จังหวัดเพชรบูรณ์; Management; Tourism Home Stay; Media Relations; KhaoKho District; Phetchabun Province

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com