รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยการบูรณาการ ระหว่างข้อเสนอการพัฒนางานกับแผนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อนุวัติ คูณแก้ว

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1) ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  3) สร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยการบูรณาการระหว่างข้อเสนอการพัฒนางานกับแผนการพัฒนาตนเองของ ครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ด้วยการบูรณาการระหว่างข้อเสนอการพัฒนางานกับแผนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มี 2 กลุ่ม คือกลุ่มตัวอย่างกลุ่มแรก เป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 1,317  คน และ มัธยมศึกษา จำนวน 1,209 คน ครู จำนวน 216 คน และผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 1-3 จำนวน 36 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 108 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 49 คน ครู จำนวน 15 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยผักไล จำนวน 9 คน ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วยแบบวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถาม ความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ  ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ครูสอนไม่ตรงกับสาขาที่จบ  ขาดทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ไม่มีความรู้การวัดผลและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ไม่ใช้เทคโนโลยีในการสอน  และมีการพัฒนาตนเองค่อนข้างน้อย ส่วนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ผลการสอบ O-NET ต่ำ  ขาดแรงจูงใจในการเรียน ไม่ค่อยใฝ่เรียนรู้ และ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่  ระยะเวลาที่ใช้ศึกษาค้นคว้า เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  นิสัยในการเรียน  คุณภาพการสอนของครู การบริหารจัดการชั้นเรียน และ ความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

3. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยการบูรณาการ ระหว่างข้อเสนอการพัฒนางาน กับแผนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้การดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ เดมมิ่ง PDCA ประกอบด้วย 1) การวางแผน (Plan : P) ได้แก่ สำรวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูเสนอการพัฒนางาน และแผนพัฒนาตนเอง และโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาครู  2) การดำเนินงาน (Do : D) ได้แก่ พัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ครูผู้สอน และครูผู้สอนพัฒนาตนเองเกี่ยวกับงานวิชาการ  3) การตรวจสอบ (Check : C) ได้แก่ การนิเทศติดตาม ประเมินผล  โดยผู้บริหาร ครูผู้สอนและกรรมการสถานศึกษา และ 4) การปรับปรุง (Adjust : A)  ได้แก่ วิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาประเมินผลการพัฒนา และจัดทำแผนพัฒนาครูผู้สอน

4. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ด้วยการบูรณาการระหว่างข้อเสนอการพัฒนางานกับแผนการพัฒนาตนเอง พบว่า

4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าคะแนนที่กำหนดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   คือ สาระวิชาคณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สุขศึกษาและพลศึกษา  สังคมศึกษาฯ  ศิลปะ  การงานอาชีพฯ  วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

4.2  นักเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ส่วนมากมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยการบูรณาการระหว่างข้อเสนอการพัฒนางาน กับแผนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก

 

คำสำคัญ : การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ  ข้อเสนอการพัฒนางาน  แผนการพัฒนาตนเอง

 

Abstract

The purposes of this research were to 1) study the states and problems of instruction in opportunity expansion schools in Phetchabun province 2) study factors effecting achievement of students in opportunity expansion schools 3) construct a model of academic potential development with integration between performance agreement and self development  planning of teachers  in opportunity expansion schools  and 4) evaluated the result of using the model. The sample consisted of two groups, the first  was 1,317 primary students, 1,209 secondary students, 216 teachers and 36 administrators in the office of Phetchabun Educational Service Area 1-3, which were selected by stratified random sampling technique.  The second group was 108 primary students, 49 secondary students, 15 teachers and 9 committee of Hui-phak-lai school. The research instruments were states and problems analysis forms, questionnaires of  factors effecting achievement of students, model of academic potential development, achievement tests and questionnaires of satisfaction. Data was analyzed by using mean, standard deviation and multiple regression analysis. The results of the research were as follows :

1. State and problems of  the instruction were teachers didn’t  teach accord with their major graduated, lacks of teaching skill by child-centered approach, lacks of knowledge of measurement and learning research for development,  teacher hardly taught  with  technology, and self development of teachers was quite a few.  In the aspect of students found that they got  the low  O-NET score,  lacks of achievement  motivation,  had a few diligent  and  couldn’t  learn by them self.

2. The factors affecting  the students’ achievement  time for study, attitude toward learning,  achievement  motivation, learning habit,  quality of teaching, classroom  management, and the academic leadership of administrators.

3. The model of academic potential development with integration between performance agreement and self development planning of teachers  in opportunity expansion school, Phetchabun province  was  based on  Demming cycle : PDCA which was composed of             1) Plan (P) :  survey the  needs for  academic potential development, study factors  affecting  students’ achievement,  teachers proposed job planning for development  and self development planning, 2) Do (D) : the development of  teachers academic potential and  teachers’ self-development,  3) Check  (C)  : supervision, monitoring and assessment,  and 4) Adjust (A) :  analyzed and evaluated the problems, and made the teachers development planning.

4. The results of using model of academic potential development with integration between performance agreement and self development planning of teachers found that  :

4.1 The leaning achievement were higher than the criterion at 0.05 level of significance : Mathematics, Thais,  Health and Physical Education, Social studies, religion and culture, Arts, Occupations and technology, Sciences and English, respectively.

4.2 Most students, teachers and committee of  Hui-phak-lai school were satisfied with model of academic potential development with integration between performance agreement and self development planning of teachers  in opportunity expansion school, Phetchabun province  at high level.

 

Keywords : Academic Potential Development,  Performance Agreement,  Self Development

คำสำคัญ


การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ; ข้อเสนอการพัฒนางาน; แผนการพัฒนาตนเอง; Academic Potential Development; Performance Agreement; Self Development

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com