การพัฒนารูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้ แบบนำตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สรวงพร กุศลส่ง

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยแบบนำตนเอง 2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเอง 3) เพื่อทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเอง และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้รูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม มา 1 ห้องเรียน  จำนวน 28 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เอกสารประกอบรูปแบบการจัดกิจกรรมแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  แบบประเมินความพึงพอใจ การวิจัยในครั้งนี้ ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว ทดลองก่อน-หลัง (One Group Pretest – Posttest Design) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test independent

ผลการศึกษาพบว่า

1.  รูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเอง เน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ และควบคุมตนเองในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

2.  รูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเองที่ได้พัฒนาขึ้นมี 6 องค์ประกอบคือ หลักการ  วัตถุประสงค์  เนื้อหาสาระ  กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและการประเมินผล

3.  ผลการใช้รูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเอง ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.21 และหลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.75 สรุปได้ว่าหลังการทดลองนักศึกษามีผลการเรียนรู้สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเอง อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.17, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านปัจจัยนำเข้ามีผลรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.38) ด้านกระบวนการมีผลรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.01) ด้านผลผลิตมีผลรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.13)

 

คำสำคัญ : ทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัย  การเรียนรู้แบบนำตนเอง  นักศึกษา

 

Abstract

This objectives of this study were 1) To study the basic data for development pattern of early research skills with the self, 2) To create and find the performance of a pattern early research skills with self learning, 3) To try and learn skills format results of early research with self learning, and 4) To assess the satisfaction of students towards using early research skills with self learning of Phetchabun Rajabhat University students. The sample was disciplines students, early childhood education, Faculty of Education the Phetchabun Rajabhat University on 28 people who are studying in undergraduate 4th year 2nd semester 2013 academic year by means of random sampling among the first class of 28 people were tested The instrument used in the research was a form of documentation activities plan learning activities for themselves. The achievement of learning assessment satisfaction. The research was used group-single before-after (One Group Pretest – Posttest Design) and The data were analyzed by using t-test independent.

The study found that

1. The format for the early childhood research skills with self learning was emphasis on the learner plays a role in learning and self control to learn properly.

2. The format for the early childhood research skills with self learning was developed with 6 elements has content, objectives, Activities for teaching, and learning and media measurement and assessment.

3. The results of the pattern early research skills with self learning were before the trials, has rated 21.21 and after the experiments. Average 27.75 points, conclude that after the trials, the students are learning more advanced effects. Examples are. Statistical significance at the .05 level.

4. The students were satisfied with the deal, learn skills format early research with self learning. Level 4 (x̄ = 4.17, S.D. = 0.48), considering the list of students found to have side effects to assess satisfaction. The import factor with side effects including average level (x̄ = 4.38) processes was the total average level (x̄ = 4.01) on the output is the sum of the average level (x̄ = 4.13).

 

Keywords : Early Research Skills,  Self Learning,  Students

คำสำคัญ


ทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัย; การเรียนรู้แบบนำตนเอง; นักศึกษา; Early Research Skills; Self Learning; Students

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com