ความต้องการจำเป็นต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจโคเนื้อจังหวัดมหาสารคาม

ปฏิวัติ คุณดิลกพจน์, สัญญา เคณาภูมิ

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันธุรกิจโคเนื้อจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างศึกษา ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 500 ราย เครื่องมือการวิจัยใช้แบบสอบถามรูปแบบการตอบสนองคู่ มีค่าความเชื่อมั่น 0.985 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนี PNIModified ผลการวิจัย พบว่า ความต้องการจำเป็นที่ต้องการพัฒนาแก้ไข เรียงค่าดัชนี PNIModified จากมากไปหาน้อยคือ การสร้างตราสินค้า เงื่อนไขการตลาด การจัดการคุณภาพ การบริหารจัดการที่ดี การจัดการต้นทุนการผลิต ภาวะผู้นำเกษตรกร การส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ การสร้างนวัตกรรม และการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ ตามลำดับ

 

คำสำคัญ : ความต้องการจำเป็น  โคเนื้อ  จังหวัดมหาสารคาม

 

Abstract

The purposes of the research were to needs assessment of competitive competency development of beef cattle business in Mahasarakham province. The samples were five hundred beef farmers in Mahasarakham province. The data was collected by a dual response format questionnaire with a 0.985 reliability index. The statistics used were mean and standard deviation, and modified priority needed index (PNI Modified) were used for the study. The research results were as follows. The priority of their needs for competency development regarding PNIModified index was creating brand image, marketing conditions, quality control, good management, cost production management, leadership of beef farmers, government support, creating innovation, and establishing clusters respectively.

 

Keyword : Needs Assessment,  Beef Cattle,  Mahasarakham Province

คำสำคัญ


ความต้องการจำเป็น; โคเนื้อ; จังหวัดมหาสารคาม; Needs Assessment; Beef Cattle; Mahasarakham Province

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com