การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบสไปซ์ (SPICE Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จรัญญา อ่างคำ

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบสไปซ์ (SPICE Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบสไปซ์ (SPICE Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบสไปซ์ (SPICE Model) ในแต่ละลีลาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อศึกษาระดับการใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบสไปซ์ (SPICE Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบสไปซ์ (SPICE Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนเพชรละครวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สหวิทยาเขตไผ่สามพัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมี 4 ฉบับ คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินระดับการใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน แบบประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบสไปซ์ (SPICE Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 85.82/84.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบสไปซ์ (SPICE Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบสไปซ์ (SPICE Model) ในแต่ละลีลาการเรียนรู้ ผู้เรียนที่มีลีลาการเรียนรู้ทางสายตามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้เรียนที่มีลีลาการเรียนรู้ทางโสตประสาท และน้อยที่สุดคือผู้เรียนที่มีลีลาการเรียนรู้ทางเคลื่อนไหวร่างกาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบสไปซ์ (SPICE Model) มีระดับการใฝ่เรียนรู้ในการเรียนต่อรูปแบบการสอน SPICE Model ในภาพรวมระดับมาก 5) ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบสไปซ์ (SPICE Model) มีระดับความพึงพอใจในการเรียนต่อรูปแบบการสอน SPICE Model ในภาพรวมระดับมาก

 

คำสำคัญ : ลีลาการเรียนรู้  รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบสไปซ์  (SPICE Model)  การใฝ่เรียนรู้

 

Abstract

The purposes of this research were 1) to study the efficiency of the SPICE Model, English strand for Mathayomsuksa 1 on criterion of 80/80. 2) to compare English achievement  before and after English learning through the SPICE Model 3) to compare English achievement after English learning through the SPICE Model each learning style 4) to study the pursuit in English learning through the SPICE Model and 5) to study the satisfaction in English learning through SPICE Model. The Sample group was Mathayomsuksa 1/4 learners Phetlakornwittayan School in the second semester of the academic year 2017 at the United Campus Under the Office of the Secondary Education Service Area, Phetchabun Province, One cluster of 31 learners. There are 4 data collection tools are plans for learning activities, achievement test, evaluation of the learner's level of learning and evaluation of the learner's level of student satisfaction. The results of the research were: 1) The efficiency of using SPICE Model, English strand for Mathayomsuksa 1 learners was 85.82/84.19 ; that was higher than the criterion of 80/80. 2) The English achievement of Mathayomsuksa 1 learners was higher than before when learning through the SPICE Model. There were statistically significant at .05 level. 3) The English achievement of Mathayomsuksa 1 learners when learning through the SPICE Model. There were at Learners with visual learning have the highest average scores, Secondly the learners who have an auditory learning style and the least is a learner who is physically motivated. There were statistically significant at .05 level.         4) The Mathayomsuksa 1 learners interest towards learning with the SPICE Model was overall high. 5) The Mathayomsuksa 1 learners satisfaction toward SPICE Model was overall high.

 

Keywords : Learning Style,  Spice Model (SPICE Model),  Pursuit

คำสำคัญ


ลีลาการเรียนรู้; รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบสไปซ์ (SPICE Model); การใฝ่เรียนรู้; Learning Style; Spice Model (SPICE Model); Pursuit

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com