ปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40

คำภาสน์ บุญเติม

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 และ 2) ศึกษาข้อเสนอแนะ การบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 การวิจัยครั้งนี้ใช้การศึกษาประชากรทั้งหมด คือ ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  40 ที่เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) จำนวน 5 โรงเรียน  จำนวน 112 คน และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ประเภท คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .250 – .727 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .922  และประเด็นการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติตามแผนการบริหารหลักสูตร และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการวางแผนการบริหารหลักสูตร

2. ข้อเสนอแนะต่อการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ที่สำคัญมีดังนี้ ควรมีวางแผนการดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับผู้บริหารและผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรจัดครูเข้าสอนตามความรู้ ความสามารถและลักษณะงานและเชิญผู้มีความรู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่ครู มีการสำรวจแหล่งฝึกงานที่เหมาะกับผู้เรียนและหลักสูตร ควรมีการประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบของหลักสูตรและ การวัดประเมินผลของหลักสูตรให้กับครู มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม กระบวนการใช้หลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้  ควรสนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดทำหลักสูตรฯ อย่างเพียงพอและเหมาะสมและส่งเสริมครูให้มีโอกาสเข้าอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ควรมีที่ปรึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลให้เป็นระบบและชัดเจน ครูผู้สอนควรกำกับติดตามนักเรียน อย่างต่อเนื่อง ควรสอบถามความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน ในการจัดการศึกษา ควรนำปัญหาและข้อเสนอแนะนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อปรับปรุงพัฒนาในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพในปีต่อไป

 

คำสำคัญ : ปัญหา  ข้อเสนอแนะ  การบริหารหลักสูตร  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา)  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40

 

Abstract

The purposes of this research were: 1) to study the problems of the curriculum administration of Certificate of Technical Vocation (Dual Education) in Secondary Schools Under the Office 40 Secondary Education Service Area (SESAO 40), and 2) to study the suggestions for curriculum administration of Certificate of Technical Vocation (Dual Education), in the secondary schools under SESAO 40. This research studied the whole population which was the teachers from 5 schools that implemented the curriculum of Certificate of Technical Vocation   (Dual Education). They were 112 teachers and 12 experts. There were 2 types of the research instruments consisting of the 5-rating scale questionnaires with the discrimination range between .250 - .727 and the reliability of .922 and the issues of the group discussion. The research instruments were questionnaires and structured interview. The statistic for analyzing the data was the descriptive statistic.

The results of the research indicated that:

1. The problems of the curriculum administration of Certificate of Technical Vocation (Dual Education) in the secondary schools under SESAO 40, overall was at a moderate level. When considering each aspect, it was found that the highest mean scores were the curriculum development, followed by the implementation of the curriculum development plan and the lowest mean scores were the planning for curriculum development.

2. The suggestions for the curriculum administration of Certificate of Technical Vocation (Dual Education) in the secondary schools under SESAO 40 were as follows: The planning of the curriculum should be coordinated with the administrators and parents in organizing child-centered learning. They should adjust the teachers to teach according to their knowledge, ability and the characteristic of the work and supported them the training opportunity from the experts. They should survey the suitable internships for the students and curriculums, organize the meeting in order to inform and make the understanding of the structure, component of the curriculum including the curriculum measurement and evaluation. They should supervise, monitor and follow up the implementation of the curriculum according to the standards and indicators. They should support the resources sufficiently and appropriately to help make the curriculum. They should encourage the teachers to a training course and exchange the knowledge continuously. They should have counselors from vocational schools and appoint the supervisory, monitoring and evaluation committees systematically and clearly. The teachers should oversee the students continuously and listen to the need of parents, community and students in the education management. They should use the problems and suggestions as of the data to develop the quality plan next year.

Keywords : Curriculum Administration,  Secondary School,  Certificate of Technical Vocation (Dual Education),  Secondary Education Service Area Office 40

คำสำคัญ


ปัญหา; ข้อเสนอแนะ; การบริหารหลักสูตร; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) โรงเรียนมัธยมศึกษา; สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40; Curriculum Administration; Secondary School; Certificate of Technical Vocation (Dual E

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com