ความเหลื่อมล้ำด้านการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรืองศักดิ์ เดชณุกูล, สมปอง สีชมพู

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นความเหลื่อมล้ำด้านการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฐานเศรษฐกิจไทยกระจุกตัวในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมและศูนย์การพาณิชย์ตั้งอยู่สามารถเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมมาก แต่ในพื้นที่เกษตรกรรมไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งท่องเที่ยว การจัดเก็บของท้องถิ่นย่อมน้อย เงินอุดหนุนมีลักษณะเอื้อพื้นที่เมืองมากกว่าชนบท การที่มีรายได้น้อยหมายถึงข้อจำกัดทางด้านรายจ่าย ซึ่งส่งผลต่อความคิดริเริ่มบริการสาธารณะใหม่ๆ ในการพัฒนาและตอบสนองความต้องการของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางการคลังท้องถิ่น คือ 1) การกระจายอำนาจ ให้ท้องถิ่นมีงบประมาณในการบริหารงานได้เพิ่มมากขึ้นและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง การสร้างความเป็นธรรมของการคลัง การปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้มีลักษณะก้าวหน้า เพิ่มภาษีหรือรายได้ของท้องถิ่นประเภทใหม่ๆ 2) ด้านรายได้ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม กระจายรายได้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมระหว่างท้องถิ่นที่มีรายได้น้อยกับท้องถิ่นที่มีรายได้มาก 3) ด้านรายได้จากภาษีแบ่งหรือภาษีฐานร่วมรัฐจัดสรรให้ทุกท้องถิ่นเท่าเทียมกันเป็นรายหัวประชากร 4) ด้านเงินอุดหนุน ลดช่องว่างทางการคลังท้องถิ่นโดยการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับท้องถิ่นที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ปรับสูตรของเงินอุดหนุนในลักษณะผกผันเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุน

ในขณะเดียวกันแนวทางเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการจัดการความเหลื่อมล้ำด้านการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรปรับปรุงเงินอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่น เพื่อให้เป็นระบบที่สร้างความเท่าเทียมในทางการคลัง ควรส่งเสริมให้ท้องถิ่น พัฒนาด้านรายได้-รายจ่าย สร้างสานึกและปลูกฝังความเป็นพลเมือง เพื่อลดปัญหาการหลบเลี่ยงการจ่ายภาษี ส่วนมาตรการทางคลังในการลดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งเป็นด้านการกระจายอำนาจ ด้านรายได้ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ด้านรายได้จากภาษีแบ่งหรือภาษีฐานร่วม และด้านเงินอุดหนุน

 

คำสำคัญ : ความเหลื่อมล้ำ  การคลัง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

Abstract

The purposes of this article are to research the Financial Inequality of Local Administrative Organization. The Thai economy is concentrated in Bangkok and its suburbs. In the industrial and commercial centers, taxes and fees are very high but in the agricultural area there are no factories or tourist spots, the local storage will be less because the subsidies are more in urban than in rural. Low income means spending constraints. This has resulted in new public service initiatives to develop and response to meet the needs of the people of Local Administrative Organization. The measures to reduce local fiscal disparities are 1) decentralization allowing the local administration budget to increase and be able to respond to the needs of the people thoroughly creating the fairness of the finance tax structure improvement to be progressive increase tax or income of new types of localities 2) taxation and fees distribute income to an appropriate level between local residents with low incomes and local income 3) Revenue from tax breaks or common base taxes The state is allocated to all localities equal to the population. 4) Subsidies reducing the local fiscal gap by allocating subsidies to local people with insufficient income for public services adjust the formula of subsidies in an inverse manner, changing the method of allocation of subsidies.

At the same time, guidelines for creating efficiency in managing fiscal disparities for local government organizations should improve local subsidies. To be a system that creates equality in finance Should encourage local Development of income - expenses Create awareness and cultivate citizenship to reduce tax evasion problems as for the fiscal measures to reduce inequality between local government organizations divided into decentralization revenue in collecting taxes and fees income from tax breaks or common base taxes and subsidies

 

Keywords : Inequality,  Finance,  Local Administrative Organization

คำสำคัญ


ความเหลื่อมล้ำ; การคลัง; องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; Inequality; Finance; Local Administrative Organization

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com