กลยุทธ์การป้องกันภาวะสมองไหลยุคการเปลี่ยนแปลง Thailand 4.0

พระศรีรัตนมุนี ., พระครูปลัดเถรานุวัตร ., สมปอง สีชมพู

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเกิดภาวะสมองไหลของฝีมือแรงงานที่เกิดจากการศึกษาในระดับสูง การขาดแคลนแรงงาน การขาดโอกาสที่ดี คุณภาพชีวิตในการทำงาน และการอพยพแรงงาน การดำเนินชีวิตภายใต้กระแสทุนนิยมแบบเสรีที่เปิดโอกาสให้ฝีมือแรงงานทักษะสูงได้แสดงความสามารถในการสร้างมูลค่าให้กับตนและองค์การ และเพื่อนำเสนอกลยุทธ์ในการป้องกันการเกิดภาวะสมองไหลในยุคการเปลี่ยนแปลงไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีความซับซ้อนและหลากหลาย หากไม่ได้รับการแก้ไขหรือเตรียมการป้องกันอาจทำให้สูญเสียคลังสมองจากประชากรที่มีฝีมือไปอย่างน่าเสียดาย ผู้เขียนนำเสนอแนวทางเชิงกลยุทธ์สำหรับการป้องกันการเกิดภาวะสมองไหลตามยุทธ์ศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกเพื่อให้ได้คนดีคนเก่ง การสร้าง การพัฒนาองค์การและการบริหารค่าตอบแทน ให้เป็นทางเลือกหนึ่งกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักในการเตรียมการป้องกันการเกิดภาวะสมองไหลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนในยุคการเปลี่ยน

 

คำสำคัญ : กลยุทธ์การป้องกัน  ภาวะสมองไหล  การเปลี่ยนแปลง

 

Abstract

The purposes of this article were to study the drainage of skilled labor caused by high education, labor shortage, lack of good opportunities quality of work, and life and labor migration. Living under the liberal capitalism that allows skilled workers was expressed ability to create value for themselves and the organization and to propose strategies to prevent the occurrence of brain drain in the transition to Thailand 4.0, which was complex and varied. If not corrected or prepared for protection, it may be result in a loss of the brain from the skilled population. The author was presented a strategic approach for preventing the occurrence of brain drainage according to the Thailand 4.0 strategy by recruiting strategies to get good people, talented people, creating organizational development and compensation management to be an alternative to both government and private agencies to realize the preparation of effective prevention of brain drain in order to drive sustainable national development in the transition age.

Keywords : Defense Strategies,  Drainage,  Changing

คำสำคัญ


กลยุทธ์การป้องกัน; ภาวะสมองไหล; การเปลี่ยนแปลง,Defense Strategies; Drainage; Changing

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com