การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

พาที เกศธนากร

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ 2) เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลตัวบ่งชี้ทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 450 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนากรอบความคิดในการวิจัยแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.940 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอ้างอิงได้แก่ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง สัมประสิทธิ์การกระจาย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการวิจัยพบว่า

1. การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 พบว่า ได้ตัวบ่งชี้ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้โดยจำแนกตามองค์ประกอบได้ดังนี้ ด้านทักษะชีวิตและการทำงาน  จำนวน  5 ตัวบ่งชี้คือ การริเริ่มสร้างสรรค์และการกำกับดูแลตนเอง ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม และการเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตที่รับผิดชอบตรวจสอบได้ ค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.771 ถึง 0.910   ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี มีจำนวน 4 ตัวบ่งชี้คือ ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยี ความเข้าใจและสามารถใช้สื่อ เลือกใช้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และความเข้าใจและสามารถใช้สารสนเทศ        ค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.942 ถึง 0.974 และด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม จำนวน 4 ตัวบ่งชี้คือ      การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสารและการร่วมมือ ทักษะการพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้    และการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.890 ถึง 0.909

2. โมเดลตัวบ่งชี้ทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่า  = 47.93;  p= 0.35; df = 45; GFI = 0.98; AGFI = 0.97; RMSEA = 0.012; RMR=0.022

 

คำสำคัญ : ตัวบ่งชี้  ทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

 

Abstract

               The Development of Skills Indicators for 21st Century Students The Faculty of Education, Kanchanaburi Rajabhat University, used the descriptive research method as follows: 1) to development  the skills indicator of students in the 21st century and 2) To varidate model of the 21st century student skills Faculty of Education, Kanchanaburi Rajabhat University. The samples used in the research were 450 undergraduate students using stratified random sampling. The instrument used in the research was The In-depth interviewer with experts and questionnaires about the skills of 21st century students with a reliability of 0.940. The data were analyzed by using descriptive statistics and reference statistics. Frequency, percentage, mean Standard deviation, skewness, kurtosis and  coefficients of variance, Pearson’s correlation, exploratory factor analysis and Second order confirmatory factor analysis by employing computer program. The research found that.               1. The development of the 21st century skills indicator shows that 13 indicators are identified by the factors as follows. The Life and work skills factor consisted of 5 indicators: the Initiative and Self-direction, Flexibility and adaptability, Social and cross-cultural skills, Leadership and teamwork And a Responsibility and Accountability Producer. The weight values ​​are between 0.771 and 0.910. Information, Media and Technology Skills factor consisted of 4 indicators: understanding and using technology, Understanding and using the media, Optimal use of information, media and technology and understanding and using information. The weight values ​​are between 0.942 and 0.974. The Learning and innovation skills factor consisted of 4 indicators: Critical and solving thinking, Communication and collaboration skills, Learning to self-Reliance skills and Constructionist and innovation skills. The weight values are between 0.890 and 0.909.               2. The model of skill indicator of 21st century students in the Faculty of Education, Kanchanaburi Rajabhat University found that the model fit the empirical data with a value

= 47.93;      p = 0.35;  df = 45; GFI = 0.98; AGFI = 0.97; RMSEA = 0.012; RMR = 0.022 Keywords  : Indicator,  21st Century Students Skills

คำสำคัญ


ตัวบ่งชี้ ; ทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21;Indicator; 21st Century Students Skills

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com