วิเคราะห์แนวคิดและศิลปะการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งที่แต่งโดยสลา คุณวุฒิ

พรทิพย์ ฉายกี่, จันทนา แก้ววิเชียร

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวคิดศิลปะการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งที่แต่งโดยสลา  คุณวุฒิ จำนวน  57 เพลง ซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้น ระหว่างปี พ.ศ.2541-2553

ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดที่พบมากที่สุดคือ แนวคิดเกี่ยวกับความรัก  แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติและแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อ ตามลำดับ ส่วนการวิเคราะห์ศิลปะการใช้ภาษา พบว่ามีการใช้ศิลปะแบบการเล่นคำ     ในวรรณกรรมเพลงมากที่สุด  รองลงมาคือการซ้ำความ การซ้ำคำ และการหลากคำ ตามลำดับ

ส่วนศิลปะการใช้ภาพพจน์ พบว่ามีการใช้อุปมาอุปไมย มากที่สุด รองลงมา ได้แก่  นามนัย อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน ปฏิปุจฉาและอติพจน์ตามลำดับ

 

คำสำคัญ : แนวคิดและศิลปะการใช้ภาษา  วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง

Abstract

The  study   aimed  to  analyze  the  concepts  and  the  arts  of  Languege   usage  in  Thai  folk  songs  composed  by  Sala  Khunnawudhtotally  57  songs  during 1998-2010 were  studied

Result  of  the  study suggested   that  the  most-used  concepts  were  about love, natureand beliefsrespectively. For  the  art  of  language usage, playing with words appeared  to  be mostly, used  followed  by  message repeating , word nrepeatition and word  variations. For thefigures  of  speech , analogywere  found  mostly  used  followed  by simile  metonymy, metaphor, personification, rhetoricalquestion and hyperbole  respectively.

 Keywords  : Concepts and Arts of Langaege Usage,  Folk  Songs

คำสำคัญ


แนวคิดและศิลปะการใช้ภาษา ; วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง;Concepts and Arts of Langaege Usage; Folk Songs

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com