การดำรงอยู่ของประเพณีเซิ้งผีโขนบ้านไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

นนทวรรณ แสนไพร

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง การดำรงอยู่ของประเพณีเซิ้งผีโขนบ้านไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำรงอยู่ของประเพณีเซิ้งผีโขนบ้านไฮหย่อง  ตำบลไฮหย่อง  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร โดยใช้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้คือ การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ ซึ่งใช้เทคนิคสโนว์บอลในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีเซิ้งผีโขน

ผลการวิจัย พบว่า ประเพณีเซิ้งผีโขนจัดขึ้นในงานบุญมหาชาติ (บุญพระเวส) เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและเพื่อการระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไป  ทั้งนี้การดำรงอยู่ของประเพณีเซิ้งผีโขนบ้านไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  สามารถดำรงอยู่ได้ผ่านการใช้สัญลักษณ์ร่วมของคนในชุมชน โดยประเพณีเซิ้งผีโขนที่ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน ตลอดจนเป็นการสืบทอดด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังของคนในชุมชนที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ต่อรองกับอำนาจของรัฐและกระแส  โลกาภิวัตน์ที่สร้างการพัฒนาในรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ ผ่านการใช้ภาษาไทย (ภาคกลาง) ในการติดต่อสื่อสาร แต่ในประเพณีเซิ้งผีโขนพบว่า บทเซิ้งของผีโขนจะใช้ภาษาถิ่น (อีสาน) ในการเซิ้งนำขบวนผีโขน ส่วนด้านการปรับตัวของประเพณีเซิ้งผีโขนท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ มีการปรับตัวสนองต่อด้านเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวมากขึ้น นอกจากนี้สถานศึกษาบางแห่งในพื้นที่อำเภอพังโคน ยังได้จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีเซิ้งผีโขนผ่านรูปแบบโครงงาน

 

คำสำคัญ : เซิ้งผีโขน  บ้านไฮหย่อง  สกลนคร  สัญลักษณ์ร่วม

 

Abstract

The Preservation of Phee Khone Festival of Hai Yong Village, Hai Yong Sub District, Pangkon District, Sakon Nakhon Province is a qualitative research. The purpose of the research is to study the existence of the Phee Khone Festival of Hai Yong Village, Hai Yong Sub District, Pangkon District, Sakon Nakhon Province. Method of  this research was Participatory Action Research. Tools of research are Focus group discussion and interview. Technique to collect information is Snowball Sampling.

The results of this research found that Phee Khone Festival was held in the merit mahachat (Phra West) to preserve and maintain the traditions associated with the religion, and to commemorate their ancester.  The existence of the preservation of Phee Khone Festival of Hai Yong Village, Hai Yong Sub District, Pangkon District, Sakon Nakhon Province can live with common symbols shared by people in the community. Phee Khone Festival was a tradition that has been used to create interactions of people in the community, as well as local wisdom side inheritance from one generation to another, it also reflects the power of the people in the community who want to demonstrate that local culture with the authority of the State and the current globalization that creates the same development in both countries. Through the use of language in Thailand (central region) for communication but the tradition of Phee Khone Festival was found that article was used your local language (ISAN) to dance in a procession as the Phee Khone Festival. Adaptation in response to the economy through tourism. In addition, some schools in the Pangkon District conduct their students learn about the tradition of Phee Khone Festival through a project.

 

Keywords  : Phee Khone Festival,  Hai Yong Village,  Sakon Nakhon,  Common Symbols

คำสำคัญ


เซิ้งผีโขน; บ้านไฮหย่อง; สกลนคร ; สัญลักษณ์ร่วม;Phee Khone Festival; Hai Yong Village; Sakon Nakhon; Common Symbols

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com