การศึกษาแนวคิดและรูปแบบตะวันตกที่ปรากฏในงานออกแบบตกแต่งภายใน พระอารามหลวงทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ธนาพร ทศานนท์

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เพื่อศึกษาแนวความคิดซึ่งเป็นกรอบในการกำหนดรูปแบบ สำหรับการออกแบบตกแต่งภายใน รวมถึงการศึกษารูปแบบตะวันตกที่ปรากฏในงานออกแบบตกแต่งภายในพระอารามหลวงทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในบริบททาง วัฒนธรรมของสังคมไทยสู่สังคมสมัยใหม่   ทั้งกลไกในการปรับเปลี่ยนคตินิยมสยามในช่วงระหว่างเวลาดังกล่าว ประกอบกับความผันผวนของวิกฤตการณ์ประเทศอาณานิคมภายใต้ปีกแห่งอารยธรรมตะวันตก   เหตุผลต่างๆ เหล่านี้อาจเป็นปัจจัยในการกำหนดแนวคิด  ซึ่งได้ก่อให้เกิดรูปแบบเฉพาะของงานออกแบบตกแต่งซึ่งปรากฏภายในพระอุโบสถของพระอารามหลวงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาแนวคิดและรูปแบบตะวันตกที่ปรากฏภายในพระอุโบสถของ พระอารามหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 แห่ง   โดยการรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว รวมทั้งการรวบรวมข้อมูล ลักษณะรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม และรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบในงานออกแบบตกแต่งภายใน พระอุโบสถของพระอารามหลวง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสังเกต การสำรวจ การบันทึกภาพ การสัมภาษณ์ และการสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและสาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย

ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า แนวคิดที่นำมาใช้เป็นกรอบกำหนดรูปแบบในการออกแบบตกแต่งภายในนั้น ประกอบด้วยสองปัจจัยหลัก คือ ความเปลี่ยนแปลงแนวคิดคตินิยมของสังคมไทยและแนวทางการบริหารประเทศ แบบยอมรับ เรียนรู้ และปรับตน เพื่อดำรงไว้ซึ่งความมีอธิปไตยเหนือดินแดนสยาม โดยการเลือกวิธีการสื่อ ความหมายเชิงสัญลักษณ์ในอำนาจอธิปไตย ซึ่งแสดงออกด้วยการผสมผสานสุนทรียศาสตร์ทางความงามระหว่าง สยามนิยมร่วมกับประเพณีนิยม โดยมีการใช้รูปแบบตะวันตกในงานออกแบบภายในที่หลากหลายไม่เฉพาะเจาะจง รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น รูปแบบนีโอกอธิค รูปแบบนีโอคลาสสิค รูปแบบนีโอเรเนซองค์ และรูปแบบนีโอบารอค ผสมผสานกับรูปแบบไทยประเพณี

คำสำคัญ  : พระอุโบสถ  สมัยรัชกาลที่ 5  แนวคิดและรูปแบบตะวันตก

Abstract

The research is to study concepts design which framework of design patterns in interior decoration and study European styles appeared in interior decoration of the Royal Monasteries during the reign of King Rama V. A period of time is Thai culture and sociality had been transformed into modernization. Also ideology of Siam peoples is during to changing point. A colonial crisis fluctuation was underneath the wings of western civilization. For all these reasons that factor of concepts design. Which the characteristic of interior decoration is visible the hall of Royal Monasteries that period.

The main purpose of this research is study a concepts and European styles in interior decoration the hall of Royal Monasteries. The King Rama V founded 4 places in Bangkok. Through researcher compile data of occurrence a history of that period. Include compile data the characteristics of architecture and detail of element in interior decoration the hall of Royal Monasteries. A research methodology is observation, survey, photo record, interview and focus group discussion guided and suggestion by history of art professor and history of architectural professor to guidelines for analysis research.

As a result, the concept design interior decoration was includes two factor. One: Tradition ideology of Siam peoples about cosmology was changing.  Two: The reign of King Rama V administer to acknowledged and integrated western knowledge and adjust to maintain the independence on Siam territory. Which Interpretation Methods of sovereignty as symbolic. Those are combination which aesthetics both Siam preference and Siam Tradition. Which are design several western styles in interior decoration. Not only one style but also several styles such as Neo - Gothic, Neo - Classic, Neo - Renaissance and Neo - Baroque was integrated which Thai tradition Style.

 

Keywords  : Royal Chapel, The Reign of King Rama V., Concepts and Styles of the European

คำสำคัญ


พระอุโบสถ ; สมัยรัชกาลที่ 5; แนวคิดและรูปแบบตะวันตก;Royal Chapel; The Reign of King Rama V.; Concepts and Styles of the European

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com