ปัจจัยและพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

ณัฐกฤตา ยังดี, สมศักดิ์ บุตรสาคร

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นกลุ่มลูกค้าที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่เลือกใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)จำนวน 800 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิธีการทดสอบสมมติฐานด้านพฤติกรรมผู้บริโภค โดยใช้ T-test, ความแปรปรวนทางเดียว และใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อให้ได้โมเดลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของทั้ง 2 บริษัท

ผลการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ระหว่างบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ด้านเพศ มีผลต่อพฤติกรรมในเรื่องช่วงเวลาที่เข้าใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ด้านอายุ และสถานภาพ มีผลต่อพฤติกรรมในเรื่องระยะเวลาจำนวนชั่วโมงที่เข้าใช้อินเทอร์เน็ต แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ด้านระดับการศึกษา มีผลต่อพฤติกรรมในเรื่องประสบการณ์ที่ได้ใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ด้านอาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมในเรื่องประสบการณ์ที่ได้ใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์ และระยะเวลาจำนวนชั่วโมงที่เข้าใช้อินเทอร์เน็ต ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ด้านรายได้ มีผลต่อพฤติกรรมในเรื่อง ประสบการณ์ที่ได้ใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตระหว่างบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของทั้ง 2 บริษัท สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก ซึ่งพบว่าบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีค่าน้ำหนักปัจจัยมากที่สุด คือ ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพมีค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.62 และน้อยที่สุดคือ ด้านอัตราค่าบริการมีค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.31 ส่วนบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) พบว่าค่าน้ำหนักปัจจัยมากที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.57 และน้อยที่สุดคือ ด้านอัตราค่าบริการเช่นเดียวกันกับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีค่าน้ำหนักที่ 0.37โดยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการจะอยู่ในรูปแบบที่ไม่ใช่ราคา เช่น ปัจจัยด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่บริษัทสามารถสร้างคุณค่าเพื่อก่อให้เกิดความประทับใจให้กับลูกค้านำไปสู่การตัดสินใจเลือกใช้บริการต่อไป

 

คำสำคัญ : พฤติกรรมผู้บริโภค  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  การตัดสินใจเลือกใช้บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต

 

Abstract

This research aimed to study the consumers’ behavior and factors affecting decision to use the broadband internet services of True Corporation Public Company Limited and Triple T Broadband Public Company Limited in Bangkok.   The sample groups consisted of 800 customers living in Bangkok and using the broadband internet services of True Corporation Public Company Limited and Triple T Broadband Public Company Limited.  The research tool was the questionnaires.  The statistics for analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation.  T-test was used for testing the hypothesis of the consumers’ behavior.  There was one-way ANOVA.  Exploratory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis were conducted for getting the marketing mix factors of both companies.

The research results of the consumers’ behavior to decide to use the broadband internet services of True Corporation Public Company Limited and Triple T Broadband Public Company Limited, classified by personal factors are as follows:  Gender significantly made the customers use the internet in different periods at the level of 0.05.  Age and status significantly made the customers use the internet in different number of hours at the level of .0.05.  Education significantly caused different experience to use the broadband internet services at the level of 0.05.  Occupation did not significantly cause difference in the experience to use the broadband internet service, the frequency to use the internet per week, and number of hours to use the internet at the level of 0.05.  Incomes did not significantly cause difference in the experience to use the broadband internet services and the frequency to use the internet per week at the level of 0.05.

The research results of the marketing mix factors affecting the decision to use the broadband internet services of True Corporation Public Company Limited and Triple T Broadband Public Company Limited and the results of the Confirmatory Factor Analysis of both companies were very well consistent with the empirical data. As for True Corporation Public Company Limited, physical characteristics creation and presentation had the highest weight of 0.62 while service rate had the lowest weight of 0.31.  As for Triple T Broadband Public Company Limited, marketing promotion and physical characteristics creation and presentation had the highest weight of 0.57 while service rate had the lowest weight of 0.37.  This shows that price was not the important factor making the customers decide to use the service.  For example, the factor of physical characteristics creation and presentation enabled the companies to create the values to impress and make the customers decide to use the services again.

 

Keywords  : Consumers’ behaviors,  marketing mix factors,  decision to use the broadband internet

คำสำคัญ


พฤติกรรมผู้บริโภค; ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด; การตัดสินใจเลือกใช้บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต;Consumers’ behaviors; marketing mix factors; decision to use the broadband internet

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com