ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประชาชนพื้นที่ชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา : การวิจัยเชิงคุณภาพ

จักรกฤษณ์ พลราชม, นิรันตา ศรีบุญทิพย์, อภิรดี วังคะฮาต

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเข้าใจพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำความเข้าใจปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และเพื่อเสนอแนะวิธีการที่เหมาะสมในการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกในประชาชนพื้นที่ชายแดน เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประชาชนไทย กลุ่มประชาชนต่างด้าว กลุ่มสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มที่ 1 (ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) กลุ่มสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มที่ 2 (เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนนั้นไม่เป็นไปตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุข อันเนื่องมาจากปัจจัยเชิงสาเหตุที่สำคัญของการมีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นสหปัจจัย ได้แก่ 1) การรับรู้อุปสรรคต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกในกลุ่มประชาชนสูง 2) มีความเชื่อในความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตนเองต่ำ 3) ประชาชนขาดทักษะในการประยุกต์ใช้วิธีการในการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตนเองกับการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดโรค 4) การขาดการมีมาตรการทางสังคมอย่างต่อเนื่อง และ 5) ความต้องการรับการสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงานและบุคลากรภาครัฐ

สรุปได้ว่าปัจจัยเชิงสาเหตุของการมีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก มีปัจจัยเชิงสาเหตุอย่างน้อย 5 ประการ ที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ต่อเนื่องและไม่พึงประสงค์ การศึกษานี้จึงมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กลุ่มประชาชนพื้นที่ชายแดนที่คำนึงถึงปัจจัยเชิงสาเหตุทั้ง 5 ประการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกต่อไป

 

คำสำคัญ : ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรม  พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก  พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา

Abstract

This research was a qualitative research to understand the protecting behaviors for DHF, casual factors of the protecting behaviors for DHF, and to give the suggestion an appropriate way to protect the DHF at the frontier. The data was collected from 4 groups of people including Thai people, outsider, supporting people group 1 (the community leader and public health volunteer), and supporting people group 2 (local public health officers or local administration officers), from Kanchanaburi province. The method used to collect the data was the focus group discussion and data analysis using content analysis.

The protecting behaviors for DHF of people, the results showed, were not corresponded with the objective of the Ministry of Public Health because the main factors of having DHF protecting behaviors were considered as multi factors, including 1) high perceived barrier about protecting DHF in groups of people 2) low self-efficacy to protect themselves from DHF 3) people lacked of skills applying the protecting methods themselves when living in the risk environment 4) lacking of perpetually social standard and 5) Need for getting support for institutes and government officers.

It could be concluded that the casual factors of having gangue DHF behaviors consisted of at least 5 factors demonstrating the interrupted and unusual protecting behaviors for DHF. Therefore, this research suggested that a public health rally or behavior-modified program to protect DHF of people, who was recognizing the 5 causal factors, living at the frontier, should be provided to harvest appropriate behaviors towards people and to reduce the risk to get DHF-related sick.

 

Keywords  : Casual Factors Behaviors,  Dengue Hemorrhagic Fever Protecting Behaviors,

Thai-Myanmar border

คำสำคัญ


ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรม; พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก; พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา;Casual Factors Behaviors; Dengue Hemorrhagic Fever Protecting Behaviors; Thai-Myanmar border

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com