ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมในการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ, ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาพตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมในการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม กับพฤติกรรมในการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 173 คน คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของเครจซี่และมอร์แกน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ แบ่งตามหลักสูตร และชั้นปี ร่วมกับการสุ่มตัวอย่างเชิงระบบตามบัญชีรายชื่อ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียร์สัน

ผลการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมและความตั้งใจในการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของนักศึกษาส่วนใหญ่ทั้งด้านการบริโภคอาหาร ด้านการออกกำลังกาย และภาพรวมอยู่ในระดับสูง ส่วนพฤติกรรมในการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของนักศึกษาส่วนใหญ่ทั้งด้านการบริโภคอาหาร ด้านการออกกำลังกาย และภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทัศนคติในการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมในการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.009 (ค่า r = -0.20) ขณะที่การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงการรับรู้ความสามารถ และความตั้งใจในการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมในการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ< .001 และ.01(ค่า r = 0.31, 0.27, 0.20 ตามลำดับ)

 

คำสำคัญ : ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม  ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  นักศึกษา

Abstract

The cross-sectional analytical study aimed to study aimed to study attitude, subjectivenorm, perceived behavior control, intensionand metabolic syndrome preventive behaviors and to study the relationship between attitude, subjectivenorm, perceived behavior control, intensionand metabolic syndrome preventivebehaviors among students of Sirindhorn College of Public Health, Trang. Sample was 173 students at Sirindhorn College of Public Health, Trang during the first semester of academic year of 2017 calculated using Krejcie& Morgan formula. Stratified random sampling following academic curriculum and level and systemic random samplingwere used for sample random sampling. Research instrument was questionnaires constructed according to Theory of Planned Behavior. Data analysis used descriptive statistics andPearson product moment correlation coefficient. The results have revealed that most students had high level of attitude, subjectivenorm, perceived behavior control, intensionof metabolic syndrome prevention both food consumption and exercise. Moststudents had moderate level ofmetabolic syndrome preventivebehaviors both food consumption and exercise. The attitude regarding to metabolic syndrome prevention was significantly negative related to metabolic syndrome preventivebehaviors at p-value .009(r = -0.20).The subjectivenorm, perceived behavior control and intensionof metabolic syndrome prevention were significantly positive related to metabolic syndrome preventivebehaviors at p-value < .001 and .01(r = 0.31, 0.27, 0.20, respectively).

 

Keywords : Metabolic syndrome,  Theory of Planned Behavior,  Student

คำสำคัญ


ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม; ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ; นักศึกษา; Metabolic syndrome; Theory of Planned Behavior; Student

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com