รูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จ ในประเทศไทย

ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล, ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล, วงศ์ธีรา สุวรรณิน

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จ ในประเทศไทยการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่างจำนวน5 คน ได้แก่ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรรมการ หรือผู้ที่รับผิดชอบหลักวิสาหกิจชุมชน ในประเทศไทยเครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างคือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีจำนวน 78,894 แห่ง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559: 2)กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ (Hair, et al, 2010)      มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ผลการวิจัยพบว่า :รูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จ ในประเทศไทยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไคสแควร์เท่ากับ 96.75, P-Value เท่ากับ 0.12, GFI เท่ากับ 0.99, AGFI เท่ากับ 0.98 และ RMSEA เท่ากับ 0.01ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2) ด้านการจัดการความรู้ และ 3) ด้านวัฒนธรรมองค์การ

 

คำสำคัญ : ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการความรู้วัฒนธรรมองค์การ

 

Abstract

The purpose of this research is to study a format of successful state enterprise in Thailand. The method of this research is a mixed method between Qualitative research and Quantitative research. The researcher use Purposive Sampling method for Qualitative research. The sample is the group of 5 people which are academicians, expert, leader or committee of community enterprise or key responsible person in community enterprise.The instrument used in this research is a questionnaire. The research method is content analysis.  The sample group of quantitative research is member of community enterprise, 78,894 locations(Department of Agriculture, 2559: 2). Sample size is 1,000 people (Hair, et al, 2010) by using multi-state random sampling technique.Tool for gathering information is questionnaire.The researcher used Structural Equation Modeling: SEM. The result of this research has shown that a format of successful community enterprise related to Empirical data, chi-square is equal to 96.75, P-Value is equal to0.12, GFI is equal to0.99, AGFI is equal to 0.98 andRMSEA is equal to0.01.The successful community enterprise consists of transformational leadership, knowledge management and organizational culture.

 

Keywords : Transformation LeadershipKnowledge Management Culture Organization

คำสำคัญ


ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการความรู้วัฒนธรรมองค์การ; Transformation LeadershipKnowledge Management Culture Organization

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com