การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้โครงงานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านสระประดู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

โชติกา กิตติกรณิศ

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้โครงงานของนักเรียน                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสระประดู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ1) เพื่อสร้างโครงงานคณิตศาสตร์ที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ 12 แผนโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินความตรงของเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ในกรอบของการใช้โครงงาน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้โครงงาน และ  3) เพื่อประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้โครงงาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 คน ของโรงเรียนบ้านสระประดู่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องทศนิยมโดยใช้โครงงานจำนวน 12 แผน แบบบันทึกของครูในการใช้โครงงาน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน (ค่าความเชื่อมั่น=0.87)แบบประเมินเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้โครงงาน (ค่าความเชื่อมั่น =0.84)

 

คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  การใช้โครงงาน

Abstract

This research deals with development of mathematics achievement of Primary year 6 students with the use of project work.  The  research objectives were in four: 1) to create a mathematics project containing 12 project-based lesson plans at the Primary 6 level—all being content-validated by the mathematician-specialists, 2) to compare the students achievements in the pre-test and the post-test after the use of project work, and 3) to assess their learning attitudes after project work. Fifteen students of Primary year 6 of Bansapradoo Primary School wear the population. There were four research instruments used to secure data needed for the study :             1) the teacher’s observation records in project work,2) the pre-test and post-test of students mathematics achievement (IOC = 0.87), and 3) the assessment of students’ attitudes toward mathematics learning via project work (IOC = 0.84).

The results of the study point to 1) a statistical significance difference at .05 of the students achievement on the pre-test and post-test (Pre-test Mean = 12.47, S.D. = 3.00, Post-test  Mean = 26.40, S.D. = 11.24), and 2) the subjects having positive attitudes toward mathematics learning via project work (Mean = 4.39, S.D.= 0.17).The overall results reveal and support practicality of project work when applied to the development of mathematics learning achievement at the primary school level.

 

Keywords : Achievement  in  mathematics,  Primary  year  6  Students,  Project  Work

คำสำคัญ


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์;นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6;การใช้โครงงาน;Achievement in mathematics; Primary year 6 Students; Project Work

ข้อความแบบเต็ม : PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com