ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ปฏิทินการจัดโครงการบริการวิชาการ

ข้อมูลทั่วไป

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด/คน
คณะครุศาสตร์ 35
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 57
คณะวิทยาการจัดการ 47
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 48
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56
สถาบันวิจัยและพัฒนา 3
สำนักงานอธิการบดี 1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3
รวมทั้งหมด      258
จำนวนงานบริการวิชาการทั้งหมด/โครงการ
คณะครุศาสตร์ 145
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 153
คณะวิทยาการจัดการ 135
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 146
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 166
สถาบันวิจัยและพัฒนา 29
สำนักงานอธิการบดี 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 27
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 15
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 10
อื่น ๆ 5
รวมทั้งหมด      833


ข่าวประชาสัมพันธ์