ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ปฏิทินการจัดโครงการบริการวิชาการ

ข้อมูลทั่วไป

Error Select statement :: SELECT count_codeid.department_nameTH, Count(count_codeid.department_nameTH) AS countall FROM count_codeid GROUP BY count_codeid.department_nameTH ORDER BY count_codeid.department_nameTH ASC
จำนวนอาจารย์ทั้งหมด/คน