ผลการให้บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ตัวชีวัดผลผลิต (จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม) แผน/ผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน หน่วยนับ : โครงการ
เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผน ??? - - - - - - - - - - - -
ราย
ละเอียด
ของแผน


คงเหลือ
แผนที่ 1
แผนที่ 2
แผนที่ 3
แผนที่ 4
แผนที่ 5
แผนที่ 6
แผนที่ 7
แผนที่ 8
แผนที่ 9
แผนที่ 10
แผนที่ 11
แผนที่ 12
แผนที่ 13
แผนที่ 14
แผนที่ 15
แผนที่ 16
แผนที่ 17
แผนที่ 18
แผนที่ 19
แผนที่ 20
แผนที่ 21

รวม
21
- - - - - - - - - - - -
ผล ??? - - - - - - - - - - - -
ราย
ละเอียด
ของผล


คงเหลือ
แผนที่ 1
แผนที่ 2
แผนที่ 3
แผนที่ 4
แผนที่ 5
แผนที่ 6
แผนที่ 7
แผนที่ 8
แผนที่ 9
แผนที่ 10
แผนที่ 11
แผนที่ 12
แผนที่ 13
แผนที่ 14
แผนที่ 15
แผนที่ 16
แผนที่ 17
แผนที่ 18
แผนที่ 19
แผนที่ 20
แผนที่ 21

รวม
21
- - - - - - - - - - - -

ตัวชีวัดผลผลิต (จำนวนผู้เข้ารับบริการ) แผน/ผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน หน่วยนับ : คน
เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผน - - - - - - - - - - - -
ผล - - - - - - - - - - - -

ตัวชีวัดผลผลิต (ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ) แผน/ผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน หน่วยนับ : ร้อยละ
เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผน - - - - - - - - - - - -
ผล - - - - - - - - - - - -

ตัวชีวัดผลผลิต (งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด) แผน/ผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน หน่วยนับ : ร้อยละ
เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผน - - - - - - - - - - - -
ผล - - - - - - - - - - - -

ตัวชีวัดผลผลิต (ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) แผน/ผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน หน่วยนับ : บาท
เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผน - - - - - - - - - - - -
ผล - - - - - - - - - - - -
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565