สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
โครงการตามไตรมาส :     การดำเนินโครงการ :

ลำดับ แผน/โครงการ
(0)
ผู้รับผิดชอบ งบ
ประมาณ
วัน/เดือน/ปี
ดำเนินโครงการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
การ
ดำเนิน
การ
การบูรณาการ ประเมิน
ผลสำเร็จ
ของการ
บูรณา
การ
()
ความสำเร็จ
ของโครงการ
ประโยชน์
หรือผล
กระทบ
()
รายงาน
ฉบับ
สมบูรณ์
()
การ
เผยแพร่
()
MOU
()
ระดับ
ความพึง
พอใจ
()
ระดับ
ความรู้
ความ
เข้าใจ
()
การเรียน
การสอน
()
การวิจัย
()
ตามวัตถุ
ประสงค์
()
กลุ่ม
เป้าหมาย
()
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565