จำนวนงานบริการวิชาการ แยกตามคณะ/สำนัก
คณะ/สำนัก ประจำปี
งบประมาณ 2556 (เรื่อง)
ประจำปี
งบประมาณ 2557 (เรื่อง)
ประจำปี
งบประมาณ 2558 (เรื่อง)
ประจำปี
งบประมาณ 2559 (เรื่อง)
รวม :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 15 19 11
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18 20 16 11
คณะครุศาสตร์ 17 16 19 8
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 41 12 14 6
คณะวิทยาการจัดการ 22 18 14 6
สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 2 1 0
สำนักงานอธิการบดี 1 0 0 0
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 4 0 0
สำนักศิลปและวัฒนธรรม 3 3 0 0
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 1 0 0

******************************
****************************************จำนวนงบประะมาณ แยกตามคณะ/สำนัก
คณะ/สำนัก ประจำปี
งบประมาณ 2556 (บาท)
ประจำปี
งบประมาณ 2557 (บาท)
ประจำปี
งบประมาณ 2558 (บาท)
ประจำปี
งบประมาณ 2559 (บาท)
รวม :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 700,000 450,000 678,130 312,000
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 500,000 450,000 495,740 270,000
คณะครุศาสตร์ 500,000 666,000 662,260 572,000
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 508,535 450,000 523,000 317,000
คณะวิทยาการจัดการ 501,465 450,000 567,970 312,600
สถาบันวิจัยและพัฒนา 740,000 246,800 72,900 0
สำนักงานอธิการบดี 150,000 0 0 0
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 200,000 118,800 0 0
สำนักศิลปและวัฒนธรรม 200,000 118,800 0 0
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 40,600 0 0