เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การประชุมภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitterเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2562 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่าย ได้เข้าร่วมประชุมภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อปรึกษาและจัดการดำเนินงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ต้อนรับพนักงานใหม่ จำนวน 2 ท่านคือ นายยศรพี  ทองเจิรญ และ นางสาวธนาภรณ์  เนียมกลั่น โดยได้แนะนำและให้ความรู้ เรื่อง ขอบเขตจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน การปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter