เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย ครั้งที่ 1/2562

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitterเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 62 เวลา 10.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (สวพ.) นำโดย ผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผอ.สวพ. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย ครั้งที่ 1/2562 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ เป็นประธานคณะกรรมการในการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณาแบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการจัดเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวภายในหน่วยงาน และโดยรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว ลดความซ้ำซ้อน และเป็นผลดีกับมหาวิทยาลัยฯ

   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter