เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

สวพ. สนับสนุนนักวิจัยเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 65 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยรศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สนับสนุนให้นักวิจัย อาจารย์ฤทัยรัตน์ น้อยคนดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้นักวิจัยในสังกัดได้เรียนรู้ เข้าใจ หลักการ แนวคิด เทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรม และเกิดแนวคิดในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมในเบื้องต้น ตลอดจนสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter