เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การรับฟัง การวางแผนและกำหนดกรอบแนวทางงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 09.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร. ปิยะวัน เพชรหมี รองผอ. ฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.ดร. กฤษติญา  มูลศรี รองผอ. ฝ่ายวิจัย และบุคลากรในฝ่ายงาน ได้จัดการประชุมเพื่อวางแผนงานและกำหนดกรอบแนวทางงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น (Strakholder) ตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคมที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป นั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระบบและกลไก สามารถสนับสนุนงานวิจัยชุมชนและตอบสนองความต้องการด้านการบริการวิชาการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง โดยการจัดประชุมในรูปแบบของการประชุมออนไลน์ (Google Meet) 

และได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุม

   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter