เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทนและคณะ

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
650624092200


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทนและคณะ

ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565/66 จากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเล่นการพนันออนไลน์ กับปัญหาการติดการพนันในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์”

รายละเอียดโครงการวิจัย
http://research.pcru.ac.th/rdb/project/dataview/2251  

 
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter